Aankondiging van een opdracht

Aankoop van klein nursingmateriaal, verzorging, ontsmetting en van incontinentieproducten voor de periode van 01/08/2016 tot 31/07/2019

Aankoop van klein nursingmateriaal, verzorging, ontsmetting en van incontinentieproducten voor de periode van 01/08/2016 tot 31/07/2019

Publicatiedatum
11-12-2015
Deadline
26-01-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
24455000 - Ontsmettingsmiddelen
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
33140000 - Medische verbruiksartikelen
33141111 - Zelfklevend verband
33141112 - Hechtpleisters
33141113 - Bandages
33141114 - Medicinaal gaas
33141116 - Verpakte kompressen
33141117 - Watten
33141119 - Compressen
33141310 - Injectiespuiten
33141320 - Naalden voor medisch gebruik
33141411 - Scalpels en mesjes
33141850 - Tandhygiëneproducten
33157110 - Zuurstofmasker
33711500 - Huidverzorgingsproducten
33711780 - Gebitsreinigingstabletten
33721000 - Scheermessen
33741300 - Handenontsmettingsmiddel
33751000 - Wegwerpluiers
33771100 - Maandverbanden of tampons
39831600 - Toiletreinigers
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Pieters-Woluwe
Postadres
Shetlanderdreef, 15, 1150 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Cécile Gros Jean

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 247313.65 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

1.000.000 EUR

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht.

Eventuele minimumeisen:

10 klanten met een omzet van een minimumbedrag : 100.000 EUR

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!