Aankondiging van een opdracht

Raamcontract voor het leveren, plaatsen en onderhouden van Hoog Laag baden, douchestoelen en douchebrancards en aankleedtafels

Onderhavige opdracht betreft het leveren, plaatsen en indienststellen van hoog/laagbaden, douchestoelen, douchebrancards en aankleedtafels voor vervangingsinvesteringen en plaatsing in renovatie en nieuwbouwprojecten.
Voor een specifieke omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen van dit bestek.
Voor de toepassing van het algemeen bestek dient de aanneming beschouwd te worden als een aanneming voor leveringen.
Het bestek voorziet in een mogelijkheid m.b.t. een onderhoudscontract, waar eventueel van gebruik gemaakt zal worden. Voor de toepassing van dit onderdeel is de wetgeving m.b.t. diensten van toepassing.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 “Hoog-laag baden ”
en Perceel 2 “Douchestoelen ”
en Perceel 3 “Douchebrancards”
en Perceel 4 “Aankleedtafels ”:

Publicatiedatum
10-07-2015
Deadline
25-08-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
44411200 - Badkuipen
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Vereniging naar publiek recht
Postadres
Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Wendy Blankert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Boven de europese drempel

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 § 1 en § 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
In toepassing van artikel 62 § 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient een buitenlandse inschrijver een attest bij zijn offerte te voegen welke uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De inschrijver dient uiteraard wel voldaan te hebben aan de vereisten inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid.
In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de buitenlandse kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes.
In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver dit attest niet bij zijn offerte te voegen.. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De inschrijver dient uiteraard wel voldaan te hebben aan zijn fiscale verplichtingen.
Bovendien, verbindt de inschrijver, door de ondertekening van zijn offerte, zich tot het naleven van de normen bepaald in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en in het bijzonder:
1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957);
2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948);
3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949);
4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958);
5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999).
Het niet-naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 61, § 2, 4° van het KB van 15 juli 2011. De hogervermelde voorschriften zijn van toepassing ongeacht de andere voorschriften opgenomen in het artikel 61 van het hierboven vermeld besluit.
Door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver op eer dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen zoals bedoeld in de artikelen 61, §§ 1 en 2, 5° en 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. De aanbestedende overheid zal de correctheid van deze impliciete verklaring op erewoord nagaan in hoofde van de inschrijver wiens offerte of wiens BAFO het best zal geklasseerd zijn.
Het Zorgbedrijf besteedt veel aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alle opdrachtnemers van het Zorgbedrijf dienen zich dan ook strikt te houden aan alle wettelijke bepalingen en reglementeringen ter zake. Door zijn inschrijving verklaart de kandidaat te voldoen aan alle wettelijke bepalingen en normeringen met betrekking tot:
? sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
? economische prestaties met respect voor de sociale kant;
? de ecologische randvoorwaarden;
en hier te allen tijde naar te handelen

Economische en financiële draagkracht

Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
De inschrijver dient een minimale omzet te hebben gedurende de voorbije drie boekjaren die minstens het tienvoudige van de waarde bedraagt van deze opdracht.
Hij voegt ter bewijs daarvan zijn resultatenrekening van de betrokken jaren bij zijn inschrijving en vermeldt in een door de bevoegde persoon ondertekende omzetverklaring de omzet.
De kandidaat dient te beschikken over een positief eigen vermogen en een netto cash flow uit operationele activiteiten die gedurende elk van de voorbije vijf boekjaren positief is. Aan deze eisen dient elk lid van een tijdelijke vereniging te voldoen.
De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen moet op het einde van het laatste boekjaar minstens 1/5 bedragen. Deze eis wordt voor de tijdelijke vereniging globaal beoordeeld.

Eventuele minimumeisen:

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen moet op het einde van het laatste boekjaar minstens 1/5 bedragen. Deze eis wordt voor de tijdelijke vereniging globaal beoordeeld.

Vakbekwaamheid

Eerste criterium
De inschrijver moet over voldoende gekwalificeerde technici of technische organen voor plaatsing, onderhoud en herstelling beschikken of kunnen beschikken.
De inschrijver voegt bij zijn offerte een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole.
De inschrijver voegt bij zijn offerte een opgave van de onderdelen van de opdracht die hij eventueel door een onderaannemer zal laten uitvoeren. In dit geval voegt hij tevens de technische kwalificaties van de onderaannemer toe.
Tweede criterium
De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen (minimum twee) die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van leveringen voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Derde criterium
De inschrijver moet over de technische uitrusting beschikken om de opdracht behoorlijk te kunnen realiseren.
Bij zijn offerte voegt hij:
? een beschrijving van de maatregelen die hij zal treffen om de kwaliteit te waarborgen, m.a.w. een kwaliteitswaarborgsysteem;
? attesten m.b.t. CE keuring e.a.
Vierde criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver.
De inschrijver moet houder zijn van het volgende certificaat: VCA certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
Het certificaat moet uitgereikt zijn door een organisme dat erkend is om dergelijke certificaten uit te reiken.
Hij voegt bij zijn offerte een fotokopie van het certificaat/van de certificaten

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver voegt bij zijn offerte een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole.
De inschrijver voegt bij zijn offerte een opgave van de onderdelen van de opdracht die hij eventueel door een onderaannemer zal laten uitvoeren. In dit geval voegt hij tevens de technische kwalificaties van de onderaannemer toe.
De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van leveringen voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Bij zijn offerte voegt hij:
? een beschrijving van de maatregelen die hij zal treffen om de kwaliteit te waarborgen, m.a.w. een kwaliteitswaarborgsysteem;
? attesten m.b.t. CE keuring e.a.
Hij voegt bij zijn offerte een fotokopie van het certificaat/van de certificaten

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!