Aankondiging van een opdracht

Aankoop van gesloten en gefilterde systemen voor de bereidingen van medicatie onder ATC-code L volgens de NIOSH definitie

Deze opdracht handelt in het kader van een raamovereenkomst , waarbij de deelopdrachten steeds uitgevoerd worden op afroep via een bestelbon.
De termijn van de opdracht is 4 jaar.
De opdracht is een opdracht in het kader van Fenix, waarbij de aanbestedende overheid ook optreedt in naam van andere aanbestedende Fenixziekenhuizen, zie I.2 Identiteit van de opdrachtgever.
De raming van de behoefte is de raming voor alle deelnemende Fenixziekenhuizen over de maximale duurtijd van het contract (4 jaar). De raming houdt geen verbintenis in voor de af te nemen hoeveelheid.
De leverancier levert op elk van de aangeduide leverplaatsen.
De leveringen voor alle percelen dienen te gebeuren op de volgende leveradressen en binnen de aangegeven uur sloten.
• Regionaal Ziekenhuis H Hart Tienen/apotheek:
Kliniekstraat 45 te 3300 Tienen
Magazijn open van 9u tot 17u
• Algemeen ZIekenhuis Sint Maria Halle
Ziekenhuislaan 100 te 1500 Halle
Magazijn open van 8u30 tot 16u
• Algemeen ZIekenhuis Jan Portaels
Jozefplein te 1800 Vilvoorde
Magazijn open van 9u tot 17u
• Regionaal Ziekenhuis H Hart Leuven
Consiencestraat, ingang spoedgevallen te 3000 Leuven
Magazijn open van 8u tot 126u
Leveringsplaats: zie boven

Publicatiedatum
29-05-2015
Deadline
07-07-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
33196000 - Medische hulpmiddelen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regionaal Ziekenhuis H Hart Tienen
Postadres
Kliniekstraat 45, 3300 Tienen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sonia Laermans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Vakbekwaamheid

* Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
*
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van de globale jaaromzet per instelling, de datum van opstart en beëindiging en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De Coördinaten van een contactpersoon worden per instelling mee vermeld.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!