Aankondiging van een opdracht

Leveren, plaatsen en ingebruikstellen van een gasplasmasterilisator

leveren, plaatsen en ingebruikstellen van een gasplasmasterilisator

Publicatiedatum
23-04-2015
Deadline
10-06-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33191100 - Sterilisator
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Jan Yperman Ziekenhuis
Postadres
Briekestraat 12, 8900 Ieper, BE
Contactpunt(en)
De heer Ghislain Salomez

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

één toestel

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

Economische en financiële draagkracht

* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Eventuele minimumeisen:

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
* Een geldig EMAS (milieubeheersysteem) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van milieubescherming.
Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

Eventuele minimumeisen:

* Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!