Aankondiging van een opdracht

LEVEREN, PLAATSEN, IN DIENST STELLEN EN ONDERHOUDEN VAN EEN NMR SCANNER (INCL. AANPASSINGSWERKEN IN HET NMR LOKALEN)

Het betreft het leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een high end ‘wide bore’ 3.0 Tesla NMR scanner met 3.0 Tesla afscherming (incl. aanpassingswerken in de NMR lokalen).
Grondplannen worden als aparte bijlagen bij dit bestek gevoegd. (bijlage E)
Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt als aparte bijlagen bij dit bestek gevoegd. (bijlage G1 en G2)
De inschrijver dient een offerte op te maken voor:
- de aankoop van de standaarduitrusting van de voorgestelde apparatuur, samen met de in het voorstel inbegrepen opties (incl. levering, bouwkundige aanpassingen, bouwcoördinatie, installatie en in dienst stelling)
- omnium onderhoudscontract (incl. soft en hardware updates)
- de bouwkundige inrichtings- en aanpassingswerken (pro memorie)
In de prijs dient levering, installatie en in dienst stelling (incl. noodzakelijke keuringen) in begrepen te zijn alsook de gevraagde opleiding.

Publicatiedatum
06-11-2015
Deadline
17-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33113110 - Kernspinresonantiescanners
Regiocodes (NUTS)
BE257 - Arr. Tielt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sint-Andriesziekenhuis vzw
Postadres
Bruggestraat 84, 8700 Tielt, BE
Contactpunt(en)
De heer Jean-Pierre Dickmeis

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

1 stuk

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichten ten opzichte van de FOD Financiën.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
* Indien de inschrijver een beroep doet op een andere entiteit om zijn bekwaamheid aan te tonen, voegt hij bij zijn offerte de verklaring op eer, ondertekend door deze entiteit, dat deze zich niet in één van de door artikel 61-66 van het KB plaatsing en artikel 20§1/1 bedoelde uitsluitingstoestanden bevindt.
* De kandidaat/inschrijver verstrekt de overige door deze artikelen vereiste bewijzen op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever.
* De inschrijver lijst alle onderaannemers die voor hem in het kader van deze overheidsopdracht zullen werken met adres en contactgegevens en hun bedrijfsnummer (of gelijkaardig voor buitenlandse ondernemingen).
Voor de uitvoering van de werken die het voorwerp uitmaken van onderhavige aanneming, is de erkenning vereist in de categorie D (bouwwerken) en/of categorie P (elektriciteitswerken) en in de klasse van deze overeenstemmend met het bedrag van hun aanbod.
De inschrijver voorziet ook een RSZ-attest (of een voor buitenlandse bedrijven een gelijkaardig attest) voor elk van de ingeschakelde onderaannemers.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
*Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de Opdrachtgever aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de leverancier dergelijke middelen ter beschikking te stellen.
* De jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, van de 3 laatste afgelopen boekjaren waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

Eventuele minimumeisen:

De jaarrekening mag geen negatief eigenvermogen weergeven.

Vakbekwaamheid

* De inschrijver beschikt over de vereiste licenties/octrooien.
* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de Nederlandstalige personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
* De inschrijver geeft de lijst van bereikbare locoregionale Nederlandstalige applicatiespecialisten en hun kwalificatie, met vermelding van het aantal jaren relevante ervaring.
* Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
* Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole.
* Een gedetailleerde meetstaat met eenheidsprijzen en totaalprijzen “Bouwkundige inrichtings- en aanpassingswerken in het NMR lokalen en omgeving” (zie blz 36)
*Een plan van aanpak (zie blz 41)
*Een gedetailleerde meetstaat voor preventiemaatregelen en –middelen (zie bijlage G2)
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen vijf jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

minimaal 3 vergelijkbare opdrachten in België uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar, gestaafd door middel van attesten van goede uitvoering (die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!