Aankondiging van een opdracht

Levering, installatie, indienstelling en onderhoud van MRI toestel 1,5T

Levering, installatie, indienststelling en onderhoud van MRI toestel 1,5T

Publicatiedatum
13-08-2015
Deadline
23-09-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33113100 - Magnetischeresonantiescanners
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Peggy Vervoort

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

1.500.000 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Volgende attesten dienen bijgevoegd te worden:
•RSZ-attest - een attest met droogstempel;
•Attest “Fiscale schulden in het kader van overheidsopdrachten”
•Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

•Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren (minimum 10 miljoen euro omzet per jaar), afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* De recentste balans, uittreksels uit de balans of jaarrekening indien de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd de bekendmaking van balansen voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
Minimumeisen: Geen negatief eigen vermogen.
•Bewijs van afsluiten van Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die gedurende de jaren 2013-2014-2015 in de Europese Unie werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
Site Visite: De inschrijver dient ten minste drie referentie sites in België die gecontacteerd kunnen worden en waar indien nodig een plaats bezoek kan vastgelegd worden te kunnen voorleggen.
- Naam van de voorziening waar het toestel geplaatst is
- Email en telefoonnummer van opdrachtgever
- Vermelding van de bedragen
- Omschrijving van de opdracht
De lijst moet minstens afgestemd zijn op de hierboven beschreven criteria en mag geenszins een standaard referentielijst zijn.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!