Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Brancards spoed - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Deze opdracht betreft de vraag voor sluiting van een raamovereenkomst voor de levering van brancards over een periode van 48 maanden.
De opdrachtnemer zal na de gunning van de raamovereenkomst worden verzocht tot het aanleveren van 4 brancards op jaarbasis (12 maanden) met matras van minimum 12cm
De opdrachtnemer zal na de gunning van de raamovereenkomst onmiddellijk worden verzocht tot het aanleveren van 4 brancards met matras van minimum 10cm
De opdracht handelt over aankoop van brancards voor de dienst spoedgevallen en zijn geschikt voor gebruik in alle weersomstandigheden en terreinen.
De toestellen worden geleverd, geplaatst en volledig in dienst gesteld door de opdrachtnemer.
De opdracht omvat de noodzakelijke opleidingen. De opdracht omvat geen onderhoudscontract.

Publicatiedatum
02-07-2015
Deadline
31-07-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33192160 - Brancards
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer Dirk Schadick

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
* * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet van de bedrijfsactiviteit over de laatste drie beschikbare boekjaren in België, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Deze omzetverklaring kan geschieden onder de vorm van een jaarverslag (inclusief attest van de laatste drie beschikbare boekjaren) goedgekeurd door een erkend bedrijfsrevisor, doch bij voorkeur door een opgave van enkel de omzetcijfers op jaarbasis, getekend door de gevolmachtigde inschrijver.
* Inschrijver dient het liquiditeitsratio en solvabilliteitsratio op te geven over het laatste gepubliceerde jaarrekening.

Eventuele minimumeisen:

1) 500.000 EUR algemene omzet op jaarbasis over de laatste drie beschikbare boekjaren in België.
2) Opgave acid ratio liquiditeit (vlottende activa t.o.v. het vreemd vermogen op korte termijn). De gemiddelde ratio van de laatste 3 boekjaren moet minstens 1 bedragen.
Deze ratio op te geven voor de laatste 3 afgesloten boekjaren.
3) Opgave ratio solvabiliteit (verhouding eigen vermogen t.o.v. totaal passief vermogen). De gemiddelde ratio van de laatste 3 boekjaren moet minstens 30% bedragen.
Deze ratio op te geven voor de laatste 3 afgesloten boekjaren.

Vakbekwaamheid

* Er worden minimum 3 en maximum 5 attesten voorgelegd van goede uitvoering van een gelijkaardige levering en installatie in België over de periode 2013-2014.
Deze attesten zijn getekend door opdrachtgever en opdrachtnemer met vermelding van:
• Een duidelijke omschrijving van de geleverde producten
• Coördinaten (naam opdrachtgever, adres, contactpersoon en telefoonnummer) voor een referentiecheck
• Orde van grootte op jaarbasis
• Vermelding van gradatie van tevredenheid door de opdrachtgever
* Een attest van goede uitvoering van minimum 2 bedrijven met levering in België voor de uitvoeringsperiode 2013-2014.
Deze leveringen dienen gelijkaardig te zijn aan deze overheidsopdracht.
* Een lijst met minimum drie en maximum vijf gedocumenteerde en relevante recente leveringen in België, met minimum vermelding van volgende gegevens:
- Gegevens en telefoonnummer van opdrachtgever
- Vermelding van de bedragen
- Omschrijving van de opdracht
De lijst moet minstens afgestemd zijn op de hierboven beschreven criteria en mag geenszins een standaard referentielijst zijn.

Eventuele minimumeisen:

* 3 attesten zoals hierboven beschreven
*

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!