Aankondiging van een opdracht

Open offertevraag voor de levering van Linezolid aan de Werkende Leden van HospiLim

Open offertevraag voor de levering van Linezolid aan de Werkende Leden van HospiLim

Publicatiedatum
15-06-2015
Deadline
28-07-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33651100 - Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hospilim VZW
Postadres
Bioville, Agoralaan Abis, 3590 Diepenbeek, BE
Contactpunt(en)
De heer Benny Stevens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

272756.64 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Expliciete verklaring op erewoord
* Cfr. de omzendbrief van 21 juni 2010 staat de VZW HospiLim toe dat de inschrijvers, een verklaring op erewoord afleggen waarbij ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevinden zoals bedoeld in artikel 61, paragraaf 1 en 2.
Hiermee gaat de VZW HospiLim de toestand na van:
- de voor selectie in aanmerking komende kandidaten bij het afsluiten van deze overeenkomst
- de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver voorafgaandelijk aan de finale gunningsbeslissing
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

-De recenste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. Hierbij geldt als minimumvereiste dat het eigen vermogen van de onderneming niet negatief mag zijn in meer dan 1 van de 3 opgevraagde recenste jaarrekeningen.
-Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

1) Een bewijs van registratie van het geneesmiddel (per vorm) door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) voor commercialisatie op de Belgische markt
2) Een bewijs van terugbetaling door het RIZIV

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!