Aankondiging van een opdracht

Leveren van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem

Leveren van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem

Publicatiedatum
24-04-2015
Deadline
09-06-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33600000 - Farmaceutische producten
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Kortrijk
Postadres
Budastraat 27, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
De heer Rik Lambert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

EUR 2.630.000,00 excl. BTW

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Bij het ontbreken van de bankverklaring wordt de offerte geweigerd

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. Er moet minstens één leveringscontract zijn aan een organisatie met gelijkaardig omvang als het OCMW Kortrijk. Dit wil zeggen met minstens 460 woonzorgcentrumkamers.
* Een beschrijving van de technische uitrusting, van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen. Uit deze beschrijving moet tevens blijken dat de continuïteit van levering kan gegarandeerd worden. De minimale eis is hiervoor de permanente beschikbaarheid van 2 medicatie robots in eigen beheer.
* Opgave van de tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van zij die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole. Er dienen minstens 2 apothekers in dienst te zijn, er dient een ICT ondersteuning aanwezig te zijn.
*afschrift van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en bewijs van verzekering beroepsrisico’s van de apotheek;
*erkenningsnummer en overeenkomst apothekers - verzekeringsinstellingen (riziv-conventie);

Eventuele minimumeisen:

Een geattesteerd leveringscontract aan een gelijkaardig zorgbedrijf met minstens 460 woonzorgkamers.
Permanente beschikbaarheid van 2 medicatierobots in eigen beheer
2 apothekers in dienst en ICT ondersteuning
bewijs van verzekeringen zoals vermeld
erkenningsnummer van de apotheek
Als aan een van deze minimumeisen niet voldaan wordt of als de gevraagde attesten ontbreken, wordt de offerte geweigerd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!