Aankondiging van een opdracht

Levering, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud van 32 monitoring en 3 centralen voor ICU

Aankoop van 32 monitoring voor ICU en 3 centralen voor ICU ,verdeeld in 3 standen: standen 1 = 10 monito/ 1 centraal voor ICU 607 A; standen 2 = 10 monito/ 1 centraal voor ICU 607 B; standen 3 = 12 monito/ 1 centraal voor ICU607 C
:

Publicatiedatum
29-04-2015
Deadline
16-06-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33123210 - Hartbewakingssysteem
33100000 - Medische apparatuur
33195000 - Patiëntenbewakingssysteem
33195100 - Monitoren
33195200 - Centraal bewakingsstation
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
UMC Sint-Pieter
Postadres
Hoogstraat, 322, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Claude Van Coillie

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 580000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een of meerdere uittreksel(s) uit het strafregister of een of meerdere evenwaardig(e) document(en) afgeleverd door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet is veroordeeld geweest bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van kapitaal;
- niet is veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor enig wanbedrijf dat zijn beroepsmoraliteit heeft aangetast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
* Een of meerdere uittreksel(s) uit het strafregister of een of meerdere evenwaardig(e) document(en) afgeleverd door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementering
* Een attest afgeleverd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met welke betrekking hebben op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
* Een attest dat afgeleverd werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de btw overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
* In toepassing van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang van het geval.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Aangepaste bankverklaringen die de gezonde financiële positie van de onderneming aantonen (solvabiliteit, financiële stabiliteit en geen wankele creditpositie ten aanzien van de openstaande producten bij de betreffende financiële instelling).
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de gegevens over deze omzetten beschikbaar zijn;
* De balansen of jaarrekeningen van de onderneming in het geval dat de publicatie van de jaarrekening is voorgeschreven door de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd.

Eventuele minimumeisen:

Total Specific omzet (anesthesie station en monitoring) van de laatste drie jaar (monitoring en centrale bewaking Intensive Care) kan niet lager zijn dan EUR 400.000 exclusief BTW (exclusief de kosten van onderhoud of onderhoud)

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de overheidsinstanties of de privé-bedrijven waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
*Een verklaring van de technici en de technische diensten, binnen of buiten het bedrijf, dat de aannemer zal hebben om de opdracht uit te voeren en de inschrijver beschrijft hoe het ervoor zorgt technische controle.
*Een gedetailleerde lijst van referenties

Eventuele minimumeisen:

drie goede prestatiecertificaten voor soortgelijke leveringen (monitoring en centrale bewaking Intensive Care) uitgevoerd gedurende de afgelopen drie jaar, met de bedragen, data en publiek- of privaatrechtelijke begunstigde

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!