Aankondiging van een opdracht

aankoop en onderhoud van een digitaal telebediende RX tafel en een mobiel digitaal RX toestel

Aankoop bevattende het leveren, plaatsen en het volledig in dienst stellen en onderhouden van een digitaal tele RX tafel en een mobiel digitaal Radiologie toestel voor RX opnamen aan bed, met doorsturen van beelden naar het PACS systeem
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 “aankoop & onderhoud van deen digitale tele RX tafel”
en Perceel 2 “aankoop en onderhoud van een mobiel digitaal RX toestel”:
Leveringsplaats: Radiologie, kliniekstraat 45 te 3300 Tienen

Publicatiedatum
31-12-2015
Deadline
15-02-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33110000 - Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regionaal Ziekenhuis H Hart Tienen
Postadres
Kliniekstraat 45, 3300 Tienen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sonia Laermans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 299999.99 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

verklaring

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Buitenlandse inschrijvers
De inschrijver zal een attest voorleggen dat door de bevoegde autoriteit van het land waar de inschrijver gevestigd is afgeleverd wordt, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft inzake de betaling van zijn belastingen volgens de wetgeving van dit land.

Eventuele minimumeisen:

attest van goede uitvoering van min 2 leveringen in België voor de uitvoeringsperiode 2014 -2015. (leveringen gelijkaardig aan deze opdracht)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!