Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst via open offerteaanvraag. Referentie P4592 tem P4594: levering van maskers voor thuistoepassing van PAP therapie (positieve airaway pressure): CPAP, APAP, BIBAP, NIV (druk of volume gestuurd)

Raamovereenkomst via open offerteaanvraag. Levering van maskers voor thuistoepassing van PAP-therapie (postieve Airaway Pressure): CPAP, APAP, BIBPAP, NIV (druk of volume gestuurd).
Referentie P4592 - LOT 1: nasale maskers
Referentie P4593 - LOT 2: maskers met sprongs
Referentie P4594 - LOT 3: mond-neusmaskers

Publicatiedatum
31-07-2015
Deadline
23-09-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
UZ Leuven
Postadres
Herestraat 49, 3000 Leuven, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Perwez Stine / Michiels Annelies

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

o Een verklaring op erewoord, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, waaruit blijkt dat de inschrijver niet definitief werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld of enig ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, noch dat deze zich in een situatie van belangenvermenging zoals bedoeld in artikelen 22 van het KB van 15 juli 2011 bevindt.
o Een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de Administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administratie
o een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de BTW Administratie, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administratie.
o Een origineel RSZ-attest dat aantoont dat de inschrijver in regel is met de RSZ tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal (te rekenen vanaf de opening van de offertes) voor het openen van de offertes.

Economische en financiële draagkracht

bankverklaring

Vakbekwaamheid

o aan de hand van een beschrijving van de technische uitrusting, van de door de opdrachtnemer getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, en van de door zijn onderneming geboden mogelijkheden op het vlak van studie en onderzoek;
o aan de hand van monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de opdrachtgever;

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!