Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor levering van klinische voeding

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 “Levering van drinkvoeding (bijvoeding/vervangvoeding)”:
Leveringsplaats: Meerdere campussen OLV ziekenhuis, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst
Toelichting: Dit perceel omvat de levering van drinkvoeding en wordt opgedeeld in onderstaande subpercelen:
1) Kant-en-klare energie- en eiwitrijke bijvoeding zonder vezels
2) Kant-en-klare energie- en eiwitrijke bijvoeding met vezels
3) Kant-en-klare energie- en eiwitrijke bijvoeding in kleine verpakking
4) Kant-en-klare energierijke bijvoeding op basis van vruchtensap
Perceel 2 “Levering van lepelbare bijvoeding”:
Leveringsplaats: Meerdere campussen OLV ziekenhuis, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst
Toelichting: Dit perceel omvat de levering van lepelbare bijvoeding en wordt opgedeeld in onderstaande subpercelen:
1) Kant-en-klare eiwitverrijkte pudding
2) Eiwitverrijkte fruitmoes
Perceel 3 “Levering van ziektespecifieke bijvoeding”:
Leveringsplaats: Meerdere campussen OLV ziekenhuis, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst
Toelichting: Dit perceel omvat de levering van ziektespecifieke bijvoeding en wordt opgedeeld in onderstaande subpercelen:
1) Drinkvoeding voor diabetes
2) Lepelbare bijvoeding voor diabetes
Perceel 4 “Levering van gemixte maaltijden”:
Leveringsplaats: Meerdere campussen OLV ziekenhuis, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst
Toelichting: Dit perceel omvat de levering van gemixte maaltijden en wordt opgedeeld in onderstaande subpercelen:
1) Vervangmaaltijd voor broodmaaltijd in poedervorm, energieverrijkt en geschikt bij kauw- en slikproblemen
2) Vervangmaaltijd voor warme maaltijd in poedervorm, energieverrijkt en geschikt bij kauw- en slikproblemen
Perceel 5 “Levering van toevoegingen aan maaltijden”:
Leveringsplaats: Meerdere campussen OLV ziekenhuis, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst
Toelichting: Dit perceel omvat de levering van klinische voeding, meerbepaald toevoegingen en wordt opgedeeld in onderstaande subpercelen:
1) Eiwitpoeder
2) Indikkingsmiddel
3) Polymeer verrijkingspoeder
Perceel 6 “Levering van sondevoeding”:
Leveringsplaats: Meerdere campussen OLV ziekenhuis, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst
Toelichting: Dit perceel omvat de levering van sondevoeding en bevat geen subpercelen.
Perceel 7 “Levering van parenterale voeding”:
Leveringsplaats: Meerdere campussen OLV ziekenhuis, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst
Toelichting: Dit perceel omvat de levering van parenterale voeding en wordt opgedeeld in onderstaande subpercelen:
1) TPN voor centrale en perifere toediening
2) Sporenelementen
3) Vitamines

Publicatiedatum
03-12-2015
Deadline
19-01-2016 om 13:30
Opdrachtcodes (CPV)
33692300 - Enterale voeding
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
15880000 - Speciale voedingsproducten
33692200 - Producten voor parenterale voeding
33692210 - Oplossingen voor parenterale voeding
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Postadres
Moorselbaan 164, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Charlotte Bontinck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Vermoedelijke hoeveelheden vermeld in het bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB dd. 15/07/2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Een kopie van de authentieke of onderhandse akte die de gevolmachtigden de machtiging verleent de offerte te ondertekenen. Het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de bewuste mandaten werden gepubliceerd dient vermeld te worden. (artikel 82 K.B. 15/07/2011).

Economische en financiële draagkracht

Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Eventuele minimumeisen:

Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,5.

Vakbekwaamheid

* Algemene bedrijfsvoorstelling met inbegrip van de studie- en beroepskwalificaties van de werknemers van de onderneming in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening kunnen worden belast (i.e. de vertegenwoordigers).
* Een lijst van de voornaamste projecten van soortgelijke omvang die gedurende de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd, bij voorkeur in ziekenhuizen, met vermelding van naam van de instelling, het bedrag, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Waar van toepassing dient een goed zichtbare CE-markering aanwezig te zijn.
* Recente certificaten opgesteld door erkende officiële diensten of instituten voor kwaliteitscontrole.
-->FAGG en FAVV waar van toepassing,
-->ISO-normen of gelijkwaardige normen waar van toepassing (deze lijst is niet limitatief)
vb. ISO 9001 kwaliteitsmanagmentsysteem van een organisatie
ISO 22000 Voedselveiligheid managementsystemen - eisen aan een organisatie in de voedselketen
ISO 80369 voor connectoren van klein kaliber voor vloeistoffen en gassen voor toepassing in de gezondheidszorg
ISO 13485 voor medische hulpmiddelen en medische apparatuur
ISO 14001 voor milieumanagmentsysteem ook opnemen?
...

Eventuele minimumeisen:

* Aanleveren van een referentielijst overeenkomstig bovenstaande beschrijving
* Aanleveren van de nodige certificaten (cfr. ISO-normering, CE-markering)
* Aanleveren van de curricula van de personeelsleden

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!