Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de aankoop van kunstnieren

Toepasselijke reglementering
1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
4. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.
5. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
6. Voorzover de bepalingen in bovenvermelde wetgeving geen afwijkende bepalingen bevat, is het Burgerlijk Wetboek van toepassing, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de regels inzake contractuele aansprakelijkheid (art. 1149 en 1150 BW)
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
De verbintenistermijn wordt van 90 op 180 kalenderdagen gebracht.
Artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013
Er wordt geen borgtocht gevraagd, hoewel dit wettelijk verplicht is.
Rechtvaardiging : De kunstnieren zijn verbruiksgoederen. Er wordt hiervoor geen borgtocht gevraagd.
Artikel 118 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013
Tijdens de fase uitvoering kunnen, in onderling overleg tussen de gekozen kandidaat en het ziekenhuis bestaande leverlocaties wijzigen en/of nieuwe toegevoegd worden.
Motivatie: gezien de omvang van de opdracht en het aantal campi waar leveringen zullen plaatsvinden en gezien het aantal bouw- en verbouwprojecten die tijdens de looptijd van onderhavige opdracht zullen starten / afgerond worden zullen sommige locaties van levering tijdelijk en/of permanent wijzigen.
Artikel 119 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - verpakkingen
De inschrijver blijft eigenaar van de verpakkingen en heeft hieromtrent een terugnameplicht, zonder recht op enige vergoeding.
Opmerking
De inschrijvers duiden aan welke onderdelen een vertrouwelijk karakter hebben.
Voorwerp van deze leveringen:
Raamovereenkomst voor de aankoop van kunstnieren
Toelichting: Met deze overheidsopdracht wensen we dialysefilters aan te kopen welke bruikbaar moeten zijn voor zowel hemodialyse, hemofiltratie online en hemodiafiltratie online, als geïsoleerde ultrafiltratie.
In het verdere verloop van dit lastenboek worden deze dialysefilters aangeduid als kunstnieren.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen :
Perceel 1 : Standaard kunstnier
Perceel 2 : Kunstnier in geval van allergie of intolerantie aan/van de standaard kunstnier
Perceel 3 : Kunstnier in geval van allergie of intolerantie aan de eerste keuze alternatieve kunstnier (perceel 2)

Publicatiedatum
16-07-2015
Deadline
31-08-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33181200 - Dialysefilters
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Jessa Ziekenhuis
Postadres
Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Tanja Ronda

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

xxx

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver dient zijn financiële draagkracht om de leveringsopdracht uit te voeren aan te tonen aan de hand van:
1) Een verklaring betreffende de totale omzet én de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.
2) Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag
3) Een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om de opdracht uit te voeren.
4) Financiële ratio's: liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de laatste 3 jaar

Eventuele minimumeisen:

Geen negatief eigen vermogen

Vakbekwaamheid

Als bewijs van de technische bekwaamheid moet de inschrijver dan ook volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte voegen :
1) Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
2) Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen vier jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten diie de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

Minimum 3 referenties in West-Europa waar u de afgelopen 2 jaar kunstnieren hebt geleverd (met de nodige attest met contactgegevens)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!