Aankondiging van een opdracht

Aankoop van erythropoiëtines

Toelichting:
Deze opdracht handelt in het kader van een raamovereenkomst , waarbij de deelopdrachten steeds uitgevoerd worden op afroep via een bestelbon.
De termijn van de opdracht is 2 + 2 jaar
De opdracht is een opdracht in het kader van Fenix, waarbij de aanbestedende overheid ook optreedt in naam van andere aanbestedende Fenixziekenhuizen, zie I.2 Identiteit van de opdrachtgever.
De raming van de behoefte is de raming voor alle deelnemende Fenixziekenhuizen over de maximale duurtijd van het contract (2 + 2 jaar). De raming houdt geen verbintenis in voor de af te nemen hoeveelheid.
De leverancier levert op elk van de aangeduide leverplaatsen.
De leveringen voor alle percelen dienen te gebeuren op de volgende leveradressen en binnen de aangegeven uur sloten.
• Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels vzw:
Jozefplein te 1800 Vilvoorde
Magazijn open van 9u tot 17u
• Regionaal Ziekenhuis Heilig-Hart Leuven vzw:
Consciencestraat, ingang Spoedgevallen te 3000 Leuven
Magazijn open van 8.00u tot 12.00u
• Regionaal Ziekenhuis Tienen/apotheek:
Kliniekstraat 45 te 3300 Tienen
Magazijn open van 9u tot 17u
• Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle VZW :
Ziekenhuislaan 100 te 1500 Halle
Magazijn open van 8.30 u tot 16.00 u
Leveringsplaats: zie boven

Publicatiedatum
30-04-2015
Deadline
15-06-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
33621000 - Geneesmiddelen voor bloed en bloedvormende organen
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
33620000 - Geneesmiddelen voor het bloed, de bloedvormende organen en het hartvaatstelsel
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regionaal Ziekenhuis H Hart Tienen
Postadres
Kliniekstraat 45, 3300 Tienen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Liesbet Dumont

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

geschatte raming voor ganse periode (samenvatting van de deelnemende ziekenhuizen) : 1.200.000 EUR

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

1156779.53 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Vakbekwaamheid

* Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van globale jaaromzet per instelling, de datum van opstart en beëindiging en van de publiek- of privaat rechtelijker instanties waarvoor zij bestemd waren. De coördinaten van een contactpersoon worden per instelling mee vermeld

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!