Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering van proprioceptie plaat, Unweighing system, Ganganalyse loopband - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Levering van proprioceptie plaat, Unweighing system, Ganganalyse loopband

Publicatiedatum
02-07-2015
Deadline
29-07-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
33155000 - Apparatuur voor fysiotherapie
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Dimpna
Postadres
JB Stessensstraat 2, 2440 Geel, BE
Contactpunt(en)
De heer Stefan Hoekx

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

Minimum 2 referenties incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!