Aankondiging van een opdracht

Diagnostische SPECT-CT camera voor afdeling nucleaire geneeskunde

De aanbestedende overheid wenst een dubbelkopsgammacamera met een diagnostische CT component, gecombineerd in 1 toestel aan te kopen.
Dit inclusief alle leveringen, keuringen, aansluitingen en installatie in een ruimte waar nu een dubbelkopscamerastaat en inclusief afbraak, ontmanteling en overname bestaande apparatuur met verwijderingsattest.

Publicatiedatum
02-07-2015
Deadline
18-08-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33111620 - Gammacamera's
33115100 - Computertomografiescanners
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw
Postadres
Naamsestraat 105, B-3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Irouchka Moyersoen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De opdracht omvat zowel het toestel en installatie, terugname en een omnium onderhoudscontract.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

* Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Vakbekwaamheid

* Een afschrift van certificaten die relevant zijn in het kader van deze opdracht (bijvoorbeeld ISO normen, milieunormen, specifieke normen met betrekking tot nucleaire toestellen,… andere kwaliteitscertificaten met betrekking tot de bedrijfsactiviteit van de inschrijver).
* De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde hebben het recht, eventueel vergezeld van andere deskundigen, ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of het bedrijf waar de goederen geproduceerd worden, zich van de technische bekwaamheid te vergewissen.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's
*Een lijst van alle referenties in de Benelux SPECT-CT met installatiejaar, aantal slices, contactpersoon en contactgevens.

Eventuele minimumeisen:

Minimum 5 recente referenties SPECT-CT, bij voorkeur met hetzelfde aantal slices al aangeboden in de offerte binnen de Benelux met installatiejaar, aantal slices, contactpersoon en contactgegevens. Een aantal referenties zullen door het Heilig Hart Ziekenhuis Leuven worden bevraagd als volgt:
- werking van het toestel
- tevredenheid van de artsen en personeel
- tevredenheid betreffende interventies en dienst na verkoop
- tevredenheid betreffende de levering, installatie en koppeling aan interne netwerken van het toestel. Indien dit onderzoek niet voldoet aan de verwachtingen van de onderzoekers, waaronder de betrokken artsen, zal dit leiden tot uitsluiting voor verdere deelname aan het dossier.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!