Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop mobiel röntgentoestel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Aankoop mobiel röntgentoestel

Publicatiedatum
07-07-2015
Deadline
25-08-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33111000 - Röntgenapparatuur
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sint-Trudo Ziekenhuis VZW
Postadres
Diestersteenweg 100, 3800 Sint-Truiden, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ilse Beertens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Attest van de voorafgaande periode van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

Economische en financiële draagkracht

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
De inschrijver dient zijn financiële draagkracht om de leveringsopdracht uit te voeren aan te tonen aan de hand van:
1) Een verklaring betreffende de totale omzet én de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.
2) Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag
3) Een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om de opdracht uit te voeren.
4) Financiële ratio's: liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de laatste 3 jaar

Eventuele minimumeisen:

Current ratio minimaal 1

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht.
* Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
* CE - attesten voor het aangeboden product

Eventuele minimumeisen:

- referentielijst
- CE - attest

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!