Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - leveren, plaatsen en in dienst stellen van 2 operatielampen voor de Pijnkliniek - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

leveren, plaatsen en in dienst stellen van 2 operatielampen voor de Pijnkliniek

Publicatiedatum
06-07-2015
Deadline
29-07-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33167000 - Operatielampen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres
De Pintelaan 185, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sophie Sieben

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
* Gezien uw offerteprijs de 8 500 EUR (excl. BTW) overschrijdt, zal voor de inschrijver van Belgische nationaliteit, conform het KB van 20 juli 2005 en de beslissing van de Vlaamse Regering van 14 juli 2006, het attest, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen van de Sociale Zekerheid en de bestaanszekerheid ten aanzien van de verschuldigde bijdragen over het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de openingsdatum van de inschrijvingen, door het bestuur zelf, via elektronische weg worden opgevraagd indien dit attest bij de offerte niet is toegevoegd.
De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd een attest voorleggen dat door de bevoegde overheid is uitgereikt en waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Economische en financiële draagkracht

In het kader van de financiële draagkracht worden er geen specifieke bewijsstukken gevraagd.

Eventuele minimumeisen:

Niet van toepassing.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

1 referentie gestaafd door een attest van goede uitvoering dat werd bevestigd door de desbetreffende instantie/firma.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!