Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Operatiemicroscoop voor neurochirurgie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Toepasselijke reglementering
1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
4. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.
5. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
6. Voorzover de bepalingen in bovenvermelde wetgeving geen afwijkende bepalingen bevat, is het Burgerlijk Wetboek van toepassing, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de regels inzake contractuele aansprakelijkheid (art. 1149 en 1150 BW)
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Artikel 106, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
De verbintenistermijn wordt van toepassing gemaakt.
Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
De verbintenistermijn wordt van 90 op 180 kalenderdagen gebracht.
Artikel 119 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - verpakkingen
De inschrijver blijft eigenaar van de verpakkingen en heeft hieromtrent een terugnameplicht, zonder recht op enige vergoeding.
Opmerking
De inschrijvers duiden aan welke onderdelen een vertrouwelijk karakter hebben.
Voorwerp van deze leveringen:
Operatiemicroscoop voor neurochirurgie
Toelichting: Operatiemicroscoop voor neurochirurgie

Publicatiedatum
23-07-2015
Deadline
21-08-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
38510000 - Microscopen
38515200 - Fluorescentiemicroscopen
38519660 - Afdekhoezen voor microscoop
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Jessa Ziekenhuis
Postadres
Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Tanja Ronda

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver dient zijn financiële draagkracht om de leveringsopdracht uit te voeren aan te tonen aan de hand van:
- Een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
- Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

1) Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het verzekerde bedrag.
2) De minimumomzet moet ten minste gelijk zijn aan 750.000,00 EUR .

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag (in orde van grootte), de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

1) Minimum 3 referenties

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!