Aankondiging van een opdracht

RAAMOVEREENKOMST : GASTRO- EN PNEUMO-APPARATUUR / OPERATIEKWARTIER IMAGING-APPARATUUR / RIGIDE EN FLEXIBELE SCOPEN

AZ Sint-Lucas vzw te Brugge wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor apparatuur betreffende de genoemde domeinen en cf verder omschreven specificaties - en dit voor de komende 4 jaar.
In het licht van de innovatie die de Opdrachtgever binnen zijn activiteiten continu nastreeft, zal deze raamovereenkomst tegemoet komen aan de wens van de Opdrachtgever om binnen korte termijn opdrachten te gunnen voor specifieke behoeften en producten tegen de voordeligste voorwaarden en dit volgens de meest recente technologie.

Publicatiedatum
07-07-2015
Deadline
17-08-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
33125000 - Instrumentarium voor urologisch onderzoek
33141700 - Orthopedische benodigdheden
33162200 - OK-instrumenten
33168000 - Apparatuur voor endoscopie en endochirurgie
33168100 - Endoscopen
33169000 - Chirurgische instrumenten
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Lucas Brugge vzw
Postadres
Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge, BE
Contactpunt(en)
De heer Francis Van Laere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Niet gekend (raamovereenkomst voor 4 jaar)

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Mocht deze verklaring vals blijken te zijn dan wordt een administratieve kost opgelegd van 5000 euro + wordt de verdere opdracht geschorst + zijn kosten verhaalbaar op openstaande facturen / wordt de firma de komende 3 jaar uitgesloten.
* Gelieve een uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document toe te voegen aan de offerte.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de gerelateerde omzet die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

Ingevulde bijlage.

Vakbekwaamheid

1.Een beschrijving van de voorgestelde technische uitrusting in het Nederlands, van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, en van de door zijn onderneming geboden mogelijkheden op het vlak van studie en onderzoek.
2.Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

1.Gevraagde info dient mee ingesloten te zijn in het ingediende dossier.
2.Minimum 3 tevredenheidsattesten dienen mee ingesloten te zijn.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!