Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - High End Echografietoestellen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

High End Echografietoestellen

Publicatiedatum
12-06-2015
Deadline
07-07-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33112000 - Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer Johan Vertommen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Volgende attesten dienen bijgevoegd te worden:
-RSZ-attest - een attest met droogstempel;
-Attest kantoor der Directe Belastingen;
-Attest BTW-kantoor
- Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:
Niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld;
Niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
Geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig heeft tegen hem;
Niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
Geen ernstige fout heeft begaan bij zijn beroepsuitoefening;
Zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
* * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

* * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren (minimum 1 miljoen euro omzet per jaar), afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
* Omzet
* Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
* Een verklaring betreffende de totale omzet van de bedrijfsactiviteit over de laatste drie beschikbare boekjaren in België, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Deze omzetverklaring kan geschieden onder de vorm van een jaarverslag (inclusief attest van de laatste drie beschikbare boekjaren) goedgekeurd door een erkend bedrijfsrevisor, doch bij voorkeur door een opgave van enkel de omzetcijfers op jaarbasis, getekend door de gevolmachtigde inschrijver.

Eventuele minimumeisen:

1) 500.000 EUR algemene omzet op jaarbasis over de laatste drie beschikbare boekjaren in België.
2 Verplicht invullen en ondertekenen van de bankverklaring op pagina ...... bijlage D

Vakbekwaamheid

* Een lijst met minimum twee en maximum vier gedocumenteerde en relevante recente leveringen in België, met minimum vermelding van volgende gegevens:
- Gegevens en telefoonnummer van opdrachtgever
- Vermelding van de bedragen
- Omschrijving van de opdracht
De lijst moet minstens afgestemd zijn op de hierboven beschreven criteria en mag geenszins een standaard referentielijst zijn.
* Er worden minimum 3 en maximum 5 attesten voorgelegd van goede uitvoering van een gelijkaardige levering en installatie over de periode 2013-2014.
Deze attesten zijn getekend door opdrachtgever en opdrachtnemer met vermelding van:
• Een duidelijke omschrijving van de geleverde producten
• Coördinaten (naam opdrachtgever, adres, contactpersoon en telefoonnummer) voor een referentiecheck
• Orde van grootte op jaarbasis
• Vermelding van gradatie van tevredenheid door de opdrachtgever

Eventuele minimumeisen:

2 attesten zoals hierboven beschreven

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!