Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Video-echo-endoscopie installatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Het az Sint-Blasius (Onze Lieve Vrouw Van Troost vzw) is een middelgroot algemeen ziekenhuis (439 erkende bedden in 2014) met een breed en hoogkwalitatief aanbod van specialistische zorg. Het ziekenhuis geniet een sterke reputatie inzake minimaal invasieve geneeskunde. Het az Sint-Blasius richt zich voornamelijk op de eigen regio. De rechtstreekse invloedsfeer strekt zich uit over 12 gemeenten, met een potentieel van 220.000 inwoners. In Dendermonde behaalt az Sint-Blasius een patiëntenaandeel van 74%. Meer informatie over het az Sint-Blasius is terug te vinden www.azsintblasius.be.

Publicatiedatum
24-08-2015
Deadline
16-09-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33168100 - Endoscopen
33168000 - Apparatuur voor endoscopie en endochirurgie
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Postadres
Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ilse Fabry

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* geen negatief vermogen

Eventuele minimumeisen:

- Geen negatief eigen vermogen

Vakbekwaamheid

* CE-attest(en) (digitaal)
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, bij voorkeur in de Benelux. Op de referentielijst dient melding gemaakt te worden van de waarde van de opdracht en de coördinaten van een contactpersoon.

Eventuele minimumeisen:

* Geldige CE attesten voor de aangeboden artikelen
* Minstens 2 referenties van contracten met een gelijkaardige ordegrootte kunnen voorleggen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!