Aankondiging van een opdracht

Aankoop van een MRI scanner met inbegrip van een kooi van Faraday

Leveren en plaatsen van een MRI-scanner met inbegrip van een volledig afgewerkte kooi van Faraday.
De opdracht bestaat uit:
• een toestel voor beeldvorming met magnetische resonantie (MRI) met een veldsterkte van 1,5 Tesla (1,5 T),
• een volledig afgewerkte kooi van Faraday,
De inschrijver moet een prijs opgeven voor levering, plaatsing, aansluiting, inbedrijfstelling, kwaliteitscontrole, bedrijfszekerheid, opleiding en jaarlijks omnium onderhoud van het toestel.
Voor de prijsopgave wordt gevraagd een globaal bedrag te geven dat de eerste 7 jaar dekt. Tevens wordt gevraagd deze globale prijs voor het omnium onderhoudscontract in een toelichting te duiden naar frequentie van betaling.

Publicatiedatum
30-09-2015
Deadline
17-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33110000 - Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw
Postadres
Naamsestraat 105, B-3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Irouchka Moyersoen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie aard van de opdracht

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichten ten opzichte van de FOD Financiën.
* In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Vakbekwaamheid

* Een afschrift van certificaten die relevant zijn in het kader van deze opdracht (bijvoorbeeld ISO normen, CE attest, milieunormen, specifieke normen met betrekking tot MRtoestellen,… andere kwaliteitscertificaten met betrekking tot de bedrijfsactiviteit van de inschrijver).
* De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde hebben het recht, eventueel vergezeld van andere deskundigen, ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of het bedrijf waar de goederen geproduceerd worden, zich van de technische bekwaamheid te vergewissen.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
*Een lijst van alle referenties in België (en eventueel buurlanden) met installatiejaar, contactpersoon en contactgevens.

Eventuele minimumeisen:

Minimum 5 recente referenties MR, bij voorkeur 1.5 Tesla, bij voorkeur binnen België of nabij in de buurlanden met installatiejaar, contactpersoon en contactgegevens. Een aantal referenties zullen door het Heilig Hart Ziekenhuis Leuven worden bevraagd en bezocht en op volgende punten beoordeeld:
- werking van het toestel
- tevredenheid van de artsen en personeel
- tevredenheid betreffende interventies en dienst na verkoop
- tevredenheid betreffende workflow en patiëntencomfort
- tevredenheid betreffende de levering, installatie en koppeling aan interne netwerken van het toestel.
Indien dit onderzoek niet voldoet aan de verwachtingen van de onderzoekers, waaronder de betrokken artsen, kan dit leiden tot uitsluiting voor verdere deelname aan het dossier.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!