Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering van meerdere echotoestellen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Perceel 1 “Compact echografietoestel voor toepassing in de pijnkliniek”
Perceel 2 “High-end echografiesysteem voor toepassing in cardiovasculaire en abdominale toepassingen op intensieve zorgen en bij hartoperaties”

Publicatiedatum
15-06-2015
Deadline
10-07-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
33112000 - Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Imelda VZW
Postadres
Imeldalaan 9, 2820 Bonheiden, BE
Contactpunt(en)
De heer Luc Maegh

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

nvt

Vakbekwaamheid

* Referentielijst van de belangrijkste soortgelijke leveringen van de afgelopen 3 jaar + vermelding omzet.
* De inschrijver voegt een uitgebreide beschrijving toe betreffende de werking en omvang van zijn dienst na-verkoop.

Eventuele minimumeisen:

nvt

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!