Aankondiging van een opdracht

Massaspectrometer (type Maldi-tof) bestemd voor het labo microbiologie

“Levering, plaatsing, functioneel in dienst stellen van een niieuwe massaspectrometer (Maldi-tof systeem) inclusief onderhoudscontract en raamcontract voor reagentia”

Publicatiedatum
24-09-2015
Deadline
09-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33696500 - Laboratoriumreagentia
38433100 - Massaspectrometers
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle vzw
Postadres
Ziekenhuislaan 100, 1500 Halle, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Karla Blieck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

raming : EUR 295.000,- excl. btw

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

-Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren (minimum 1 miljoen euro omzet per jaar), afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de opdrachtnemer met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
- Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Eventuele minimumeisen:

het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het verzekerde bedrag

Vakbekwaamheid

1) Er zijn minimaal 5 referenties in Belgische klinische laboratoria (waarvan minimum 3 in een ziekenhuislaboratoria) van het aangeboden systeem voor massaspectrometrie. Volgende gegevens worden hiervoor vermeld:
- Gegevens en telefoonnummer van opdrachtgever
- Omschrijving van de opdracht
2) Kennis en ervaring van de leverancier met medisch microbiologische ziekenhuislaboratoria wordt kort toegelicht in het voorstel.
3) Er wordt een referentielijst opgegeven van laboratoria die met gelijkaardige LIS-software (= GLIMS) gekoppeld zijn aan het toestel in België en Nederland.
4) Voor het kunnen waarborgen van een goede service dient de opdrachtnemer het totaal aantal techniekers, specialisten, … binnen het bedrijf te vermelden.

Eventuele minimumeisen:

De lijst moet minstens afgestemd zijn op de hierboven beschreven criteria en mag geenszins een standaard referentielijst zijn.
Het moet mogelijk zijn om deze referenties te kunnen contacteren.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1643 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!