Aankondiging van een opdracht

Levering van de incontinentiesartikelen

Levering van de incontinentiesartikelen

Publicatiedatum
11-05-2015
Deadline
17-06-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Schaarbeek
Postadres
Vifquinstraat 2, 1030 Schaerbeek, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Dativa Mukansabimana

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

• Enkel door het feit deel te nemen aan de procedure van gunning van de opdracht bevestigt de inschrijver dat hij zich niet bevindt in een van de gevallen van uitsluiting bedoeld in § 1 en 2 van het artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
• In toepassing van het artikel 20 §1/1 van de wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, elke inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. De uitsluiting van de deelname aan overheidsopdrachten geldt voor een duur die tot vijf jaar kan bedragen. Enkel door het feit deel te nemen aan de procedure van gunning van de opdracht verklaart de inschrijver op erewoord dat hij als werkgever geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, in de zin van de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, tewerkstelt of zal tewerkstellen.
• In toepassing van de artikelen 60 en 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 is de inschrijver die personeel tewerkstelt onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, niet verplicht een RSZ-attest bij zijn offerte te voegen. Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de limietdatum van ontvangst van de offertes. De aanbestedende overheid zal zelf elektronisch controleren of de inschrijver in orde is via de Digiflow /Telemarc toepassing.
• In toepassing van de artikelen 60 en 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 voegt de inschrijver een recent attest toe waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de limietdatum van ontvangst van de offertes. Is de inschrijver een Belg dan gaat het attest uit van de FOD Financiën en de aanbestedende overheid zal zelf elektronisch controleren of de inschrijver aan zijn verplichtingen heeft voldaan via de Digiflow /Telemarc toepassing.
Elke inschrijver die sociale of fiscale schulden van meer dan 3.000 euro heeft zal in orde bevonden worden indien hij, alvorens de beslissing over de gunning van de opdracht wordt genomen, aantoont dat hij op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1°, van de wet of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2°, van de wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op 3.000 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige afbetaling van zijn fiscale schulden. De inschrijver moet daartoe bij zijn offerte het bewijs van dergelijke schuldvorderingen voegen.
• de aanbestedende moet een uittreksel uit het strafregister afgeleverd op een datum niet meer dan 12 maanden voor de datum van uitreiking van de offertes of vragen om een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokken inschrijver:
a) niet bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld
b) niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt of geen gerechtelijke reorganisatie ondergaat of niet in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
c) geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement en voor wie geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of die niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen;
d) niet bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
Bovendien zal de aanbestedende overheid zich ervan vergewissen dat de inschrijver:
a) bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan die naar behoren vastgesteld werd via elk middel dat de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken;
b) zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen.
De aangeboden kledij moet afkomstig zijn van ondernemingen die bepaalde criteria naleven uit verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie.
De inschrijver zal bij zijn offerte een verklaring op erewoord voegen dat zijn onderneming (en zijn toeleveranciers) de criteria naleven van:
- Vrijheid van vereniging (IAO-verdrag 87);
- Vrijheid van overleg (IAO-verdrag 98);
- Afschaffing van dwangarbeid (IAO-verdragen 29 en 105) ;
- Niet-discriminatie en rechtvaardige lonen voor het werk (IAO-verdragen 100 en 111);
- (Geleidelijke) afschaffing van kinderarbeid (IAO-verdrag 138);
- Verbod op kinderarbeid (IAO-verdrag 182);
- Betaling van een redelijk loon (IAO-verdragen 26 en 131);
- Beperking van overuren en betaling van deze overuren (IAO-verdrag 1);
- Aanvaardbare arbeidsomstandigheden (IAO-verdrag 155).
In geval van twijfel behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor de rechtmatigheid van deze verklaring te controleren. De inschrijver zal in dat geval hieraan zijn volledige medewerking verlenen.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet en betreffende de omzet van het activiteitendomein dat het voorwerp is van deze opdracht tijdens de laatste drie beschikbare boekjaren in functie van de datum van oprichting of van het begin van de activiteiten van de kandidaat of inschrijver voor zover de informatie over deze omzetcijfers beschikbaar is.

Eventuele minimumeisen:

Minimum 136.000 EUR van de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren:
- indien het leveringen aan een overheid betreft, worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd;
- indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door de koper; bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegelaten.

Eventuele minimumeisen:

Minimun drie uitgevoerde leveringen inzake ontwerp-vervaardiging in de loop van dedrie laatste jaren voor een bedrag gelijk aan minimum EUR 136.000 EUR

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!