Aankondiging van een opdracht

NMR scanner

De associatie “NMR AZ Sint-Augustinus Veurne – AZ Sint-Rembert Torhout” ontving op 17/02/2015 van het Agentschap Zorg & Gezondheid een planningsvergunning voor de oprichting van een NMR, die voor de eerste periode van 7 jaar op de site Veurne zal geïnstalleerd worden. Huidige offertevraag wordt geplaatst onder de opschortende voorwaarde dat deze planningsvergunning ook bevestigd wordt na elke mogelijke beroepsprocedure die door andere ziekenhuizen zou kunnen worden ingesteld m.b.t. de beslissing van het Agentschap. Indien de planningsvergunning alsnog wordt ingetrokken vervalt huidige offertevraag zonder dat de aanbestedende overheid hiervoor enige vergoeding kan ten laste gelegd worden.”

Publicatiedatum
15-07-2015
Deadline
08-09-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
33113100 - Magnetischeresonantiescanners
Regiocodes (NUTS)
BE258 - Arr. Veurne
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Augustinus Veurne
Postadres
Ieperse Steenweg 100, 8630 Veurne, BE
Contactpunt(en)
De heer Stefaan Vandenberghe

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

aankoop 1 NMR scanner 1.5T of 3.0T

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de BTW belasting.
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

3,0 miljoen euro in 2014 BELUX.

Vakbekwaamheid

De inschrijver beschikt over de vereiste licenties/octrooien en voegt bewijs hiervan bij de offerte.
De inschrijver geeft de lijst van bereikbare locoregionale Nederlandstalige applicatiespecialisten en hun kwalificatie, met vermelding van het aantal jaren relevante ervaring.
De inschrijver geeft een lijst van installaties, bij voorkeur 1 site uit België, van het betreffende toestel waarbij de throughput van het toestel minimaal 40 patiënten per 13 uur is (typische werktijd per dag). Hierbij dient de volledige dagproductie van 5 opeenvolgende dagen op die site, met de vermelding van de tijdschaal en van het aantal sequenties, worden weergegeven waarbij er voldoende spreiding is van de soorten onderzoeken. In de weergave van de dagproducties dienen de onderzoeken (volgens tijdsschaal en sequenties) hieronder opgegeven voor te komen:
? Schedel CVA-protocol
? Schedel Tumor-protocol
? Angio (vb. halsvaten)
? Klein skelet (pols, voet, enkel en knie)
? Arthro NMR (Schouder)
? Mammo
? Abdomen
? Cardio
? Wervelzuil
? MRCP
? MR-biopsie (vb Mammobiopt)
? All-in-one Lever
De inschrijver geeft een lijst van referentiecentra (bij voorkeur uit België) en de contactgegevens van het betreffende radioloog-diensthoofd.
De inschrijver geeft met zijn offerte ook de erkenning mee van alle onderaannemers die werken zullen verrichten in het kader van de verbouwingen.
Voor de uitvoering van de werken die het voorwerp uitmaken van onderhavige aanneming, is
de erkenning vereist in de categorie D (bouwwerken) en/of categorie P (elektriciteitswerken) en in de klasse van deze overeenstemmend met het bedrag van hun aanbod. Het bestuur oordeelt dat de werken behoren tot klasse 2: D, D4 en P1.
De inschrijver geeft met zijn offerte ook de erkenning mee van de veiligheidscoordinator die voor de werken zal instaan.
Dit criterium wordt nagekeken door de Technische diensthoofden en Radiologen.

Eventuele minimumeisen:

Er worden minimaal 5 referentiecentra gegeven voor de basisopdracht.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!