Aankondiging van een opdracht

Aankoop en onderhoud van toestellen voor reinigen, desinfecteren en drogen van flexibele endoscopen

Deze opdracht omvat de aankoop, levering, indienststelling, onderhoud van onderstaande toestellen:
* reinigings- en desinfectietoestellen
* droogkasten

Publicatiedatum
10-11-2015
Deadline
29-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33191000 - Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
24455000 - Ontsmettingsmiddelen
39831200 - Detergenten
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Postadres
Moorselbaan 164, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Griet Beazar

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Het aantal toestellen aan te kopen is afhankelijk van de oplossingen (ovv varianten) voorgesteld door de inschrijvers. De aanbestedende overheid zal vervolgens hieruit weloverwogen keuzes maken, afgestemd op de werkschema's en de noden van de medische diensten.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
* Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan.
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet en een omzet van minstens EUR 100.000 (op jaarbasis) die verband houdt met de opdracht en dit voor de laatste drie boekjaren. Dit door middel van een lijst van de voornaamste projecten van de afgelopen drie jaar, hun bedrag, data en de publieke of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren.
* Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.
Minimumeisen: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,5.

Eventuele minimumeisen:

Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,5.

Vakbekwaamheid

* PERCEEL 1: de aangeboden toestellen voldoen aan vereiste normen EN-ISO 15883-1 en EN-ISO 15883-4. Gelieve het bewijs aan te leveren.
* Algemene bedrijfsvoorstelling
* Het toestel moet een goed zichtbare CE-markering dragen.
* De detergenten en desinfectantia dienen een goed zichtbare CE-markering te dragen.
* Aanleveren kopie (in het Nederlands) van EG Verklaring van Overeenstemming met volgende gegevens:
- Firmanaam en volledig adres van de fabrikant en, in voorkomend geval, diens gemachtigde
- Productidentificatie (naam, de functie, het model, het type, het serienummer en de handelsbenaming en alle relevante aanvullende informatie)
- de richtlijnen die zijn nageleefd en in voorkomende geval de geharmoniseerde normen of andere gehanteerde technische normen en specificaties
- in voorkomend geval naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen; deze persoon moet in de Gemeenschap gevestigd zijn
- in voorkomend geval naam, adres en identificatienummer van de aangemelde instantie
- identiteit en handtekening van degene die gemachtigd is om namens de fabrikant of diens gemachtigde de verklaring op te stellen
- de datum waarop de verklaring is afgegeven
* Een lijst van de voornaamste projecten van soortgelijke omvang en met toestellen van het hier aangeboden type die gedurende de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd in Belgische ziekenhuizen, met vermelding van naam ziekenhuis, het bedrag, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

* Aanleveren van afdruk van de verklaring.
* Een lijst van de voornaamste projecten van soortgelijke omvang en met toestellen van het hier aangeboden type (of licht afwijkend) die gedurende de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd in Belgische ziekenhuizen. Deze lijst bevat ten minste 1 referentie.
* Bewijs van voldoen aan normen EN-ISO 15883-1 en EN-ISO 15883-4.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!