Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling - leveren en plaatsen hooglaagbedden, nachtkastjes en servertrays voor bewonerskamers

leveren en plaatsen hooglaagbedden, nachtkastjes en servertrays voor bewonerskamers

Publicatiedatum
07-05-2015
Deadline
01-06-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
33192120 - Ziekenhuisbedden
33192300 - Medisch meubilair, met uitzondering van bedden en tafels
39143123 - Nachtkastjes
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Herentals
Postadres
Nederrij 133 A, 2200 Herentals, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ans Deryckere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §1 en §2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In toepassing van artikel 62 §2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient een buitenlandse kandidaat of inschrijver een attest bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte te voegen welke uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waarin hij gevestigd is.
In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische kandidaat of inschrijver geen RSZ-attest bij zijn aanvraag tot deelname of offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De inschrijver dient uiteraard wel voldaan te hebben aan de vereisten inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid.
* In toepassing van artikel 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 moet de buitenlandse kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een of meerdere attesten voegen, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen (belastingen en BTW) overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest/de attesten heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes.
In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische kandidaat of inschrijver deze attesten niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De kandidaat of inschrijver dient uiteraard wel voldaan te hebben aan zijn fiscale verplichtingen.
* De kandidaat mag zich niet beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, wanneer aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van het feit dat ze geen toegang hebben tot de markt overheidsopdrachten van de Europese Unie.
Indien de kandidaat een beroep doet op een andere entiteit om zijn bekwaamheid aan te tonen, voegt hij bij zijn kandidatuurstelling de verklaring op eer, ondertekend door deze entiteit, dat deze zich niet in één van de door artikel 61 bedoelde uitsluitingstoestanden bevindt.

Economische en financiële draagkracht

* De kandidaat/inschrijver dient minimaal de jaarrekeningen van de voorbije 4 boekjaren voor te leggen. Hierbij zullen de volgende ratio's worden onderzocht, die telkens aan de gestelde norm moeten voldoen:
* De kandidaat moet voldoen aan volgende vereiste inzake liquiditeit:
De vorderingen op korte termijn / schulden op korte termijn >0,7 gedurende de laatste vier boekjaren
* De kandidaat moet gedurende de voorbije vier boekjaren een omzet heben die minimum het drievoudige van de waarde van deze opdracht bedraagt.
* Het nettoresultaat na niet-kaskosten (VOOR financiële kosten en belastingen) moet positief zijn gedurende de laatste vier boekjaren.
* De cashflow voor winstuitkering (resultaat voor winstuitkering + alle niet kaskosten) van de kandidaat moet positief zijn gedurende de laatste vier boekjaren.
* De kandidaat moet beschikken over een minimale graad van financiële onafhankelijkheid (schuldgraad). De verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen moet minstens gelijk zijn aan 1/5 gedurende de laatste vier boekjaren

Eventuele minimumeisen:

* De kandidaat moet voldoen aan volgende vereiste inzake liquiditeit:
De vorderingen op korte termijn / schulden op korte termijn >0,7 gedurende de laatste vier boekjaren
* De kandidaat moet gedurende de voorbije vier boekjaren een omzet heben die minimum het drievoudige van de waarde van deze opdracht bedraagt.
* Het nettoresultaat na niet-kaskosten (VOOR financiële kosten en belastingen) moet positief zijn gedurende de laatste vier boekjaren.
* De cashflow voor winstuitkering (resultaat voor winstuitkering + alle niet kaskosten) van de kandidaat moet positief zijn gedurende de laatste vier boekjaren.
* De kandidaat moet beschikken over een minimale graad van financiële onafhankelijkheid (schuldgraad). De verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen moet minstens gelijk zijn aan 1/5 gedurende de laatste vier boekjaren

Vakbekwaamheid

* Beoordeling van de kwalificaties/ervaring van de kandidaat (firma):
De ervaring moet worden aangetoond door het voorleggen van minimum 3 referenties.
Om in aanmerking te worden genomen, moet elke referentie:
- uitgevoerd zijn voor een vergelijkbaar woonzorgcentrum (minimum 100 bedden)
- betrekking hebben op levering van bedden (minimum 40 per referentie)
- betrekking hebben op leveringen gedurende de laatste drie jaar (2012-2013-2014)
- genoteerd worden op het bijgevoegde standaardformulier
Het minimum aantal projecten is drie gedurende de laatste drie jaar. Indien meer referenties worden ingediend die voldoen aan de gestelde vereisten levert dit extra punten op.
* De kandidaat toont aan dat hij over een kwaliteitszorgsysteem beschikt evenals over een klantenservicesysteem in maximum 1 A4-document
Dit zijn minimale vereisten. Om te komen tot een selectie van de 5 beste kandidaten geldt dat een kandidaat technisch beter is als hij meer ervaring kan aantonen: meer referenties van de firma in de voorbije drie jaar. De 5 kandidaten die het best scoren worden weerhouden voor het indienen van een offerte.

Eventuele minimumeisen:

minimum drie referenties over de voorbije 3 jaar die voldoen aan alle eisen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!