Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Neonatologie - Open verwarmingsbedjes (geen couveuses) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Het betreft de aanschaf van een 12-tal bedjes verspreid over een periode van 4 jaar, gesplitst in 2 deelleveringen.
Een eerste levering is voor 2015-2016.
Een 2de levering zal 1à2 jaar later plaatsvinden.
Tevens wordt een preventief onderhoudscontract voorzien, alsook de terugname van de oude bedjes.

Publicatiedatum
10-09-2015
Deadline
06-10-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33152000 - Couveuses
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Klina
Postadres
Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Nadja De Ryck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie voorwerp van de opdracht

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!