Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor leveringen via open offerteaanvraag. Referentie P4536: levering van EKG-toestellen (met hun eventuele disposables en hun eventueel onderhoudscontract)

Raamovereenkomst voor leveringen via open offerteaanvraag. Referentie P4536: levering van EKG-toestellen (met hun eventuele disposables en hun eventueel onderhoudscontract)

Publicatiedatum
12-05-2015
Deadline
07-07-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33121500 - Elektrocardiogram
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
UZ Leuven
Postadres
Herestraat 49, 3000 Leuven, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Dienst Materiaalbeheer
Ter attentie van
Annelies Michiels en/of Stine Perwez

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver bewijst zich niet in een geval van uitsluiting te bevinden door voorlegging van:
- Een verklaring op erewoord, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, waaruit blijkt dat de inschrijver niet definitief werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld of enig ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, noch dat deze zich in een situatie van belangenvermenging zoals bedoeld in artikelen 22 van het KB van 15 juli 2011 bevindt.
- Een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de Administratie der Directe Belastingen en een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de BTW-Administratie, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administraties. Voor de buitenlandse inschrijver dient het attest te worden uitgereikt door de overheidsinstantie die hiervoor in zijn land bevoegd is. Voor de buitenlandse inschrijver, afkomstig van een land waar dit attest niet door een overheidsinstantie wordt uitgereikt, dient een verklaring op eer bij de offerte te worden gevoegd, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land.
- Een origineel RSZ-attest dat aantoont dat de inschrijver in regel is met de RSZ tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal (te rekenen vanaf de opening van de offertes) voor het openen van de offertes.
- Bovendien voegt elke gemachtigde bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht. Hij (zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt.

Vakbekwaamheid

? Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, hun bedrag, data en publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren (graag ook vermelden van een contactpersoon met telefoonnummer).
? Een beschrijving en/of foto’s van het beschikbare gamma EKG-toestellen (met hun verbruiksgoederen en eventueel onderhoudscontract).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!