Aankondiging van een opdracht

Toestellen medische beeldvorming campus Beveren

Deze opdracht betreft het leveren, plaatsen, configureren, integreren, keuren door externen en in dienst stellen van een telebediende mammografie zaal, een telebediende röntgen en scopie zaal en een telebediende bucky zaal voor de dienst medische beeldvorming in de campus Beveren van het AZN.
De opdracht kan gepaard gaan met het afsluiten van onderhoudscontracten en is opgedeeld in twee percelen.
Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de technische bepalingen van het bestek (bijlage D).
Perceel 1:
• Post 1:Telebediende mammografie zaal + omnium onderhoudscontract (verplichte optie)
Perceel 2:
• Post 1:Telebediende röntgen en scopie zaal + omnium onderhoudscontract (verplichte optie).
• Post 2:Telebediende bucky zaal + omnium onderhoudscontract (verplichte optie).

Publicatiedatum
27-05-2015
Deadline
07-07-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
33110000 - Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik
33111000 - Röntgenapparatuur
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Nikolaas vzw
Postadres
Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, BE
Contactpunt(en)
De heer Ivan Byl

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver dient zijn financiële en economische draagkracht aan te tonen door middel van een verklaring met opgave van de omzet in leveringen waarop de opdracht betrekking heeft (en niet door de globale omzet) over de laatste drie boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

Perceel 1:
Deze gecumuleerde omzet dient op zijn minst 500.000 Euro exclusief BTW te zijn;
Gecumuleerd omzetcijfer = (omzetcijfer jaar n-1) + (omzetcijfer jaar n-2) + (omzetcijfer jaar n-3) waarbij ‘n’ staat voor het lopende boekjaar van de inschrijver.
Perceel 2:
Deze gecumuleerde omzet dient op zijn minst 800.000 Euro exclusief BTW te zijn;
Gecumuleerd omzetcijfer = (omzetcijfer jaar n-1) + (omzetcijfer jaar n-2) + (omzetcijfer jaar n-3) waarbij ‘n’ staat voor het lopende boekjaar van de inschrijver.

Vakbekwaamheid

Een lijst van gelijkaardige leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar (te tellen vanaf de publicatiedatum van de opdracht) werden verricht aan een ziekenhuis, met vermelding van de datum van levering en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties (contactpersoon en contactgegevens) waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

Perceel 1:
Er dienen minimaal 10 referenties te worden opgegeven in de lijst, waarbij er een elektrisch geïsoleerde opstelling / installatie heeft plaatsgevonden om conform te zijn aan de vereisten bij lokalen met S3-klassificatie, en dit volgens de norm T013. De inschrijver dient ook aan te geven of het hier al of niet over een universitair ziekenhuis gaat, en er met deze opstelling ook al of niet klinische research en andere studies zijn opgezet aangaande röntgenprotectie en dosisreductie. Eveneens de concrete datum van ingebruikname (= go live) op te geven.
Perceel 2:
Er dienen minimaal 15 referenties te worden opgegeven in de lijst, waarbij er een elektrisch geïsoleerde opstelling / installatie heeft plaatsgevonden om conform te zijn aan de vereisten bij lokalen met S3-klassificatie, en dit volgens de norm T013. De inschrijver dient wel ter informatie op te geven of de opgegeven referentie een telebediende röntgen en scopie zaal of een telebediende bucky zaal is, en de concrete datum van ingebruikname (= go live).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!