Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - iGent : leveren van elektromagnetische anechoïsche kamer - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

De opdracht omvat de installatie van een elektromagentische anechoïsche kamer (EMC test facility) voor de vakgroep Informatietechnologie (EA05) in de nieuwbouw iGent op de Campus Ardoyen.
Een elektromagnetische anechoïsche kamer heeft tot doel het opmeten van de uitstraling van antennes en van alle andere elektronische apparaten mogelijk te maken in een binnenomgeving.

Publicatiedatum
29-07-2015
Deadline
07-09-2015 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
33158000 - Apparatuur voor elektrische, elektromagnetische en mechanische behandeling
33158100 - Elektromagnetische unit
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Gent
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
De heer Arn Verspille

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De verplichte uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 61, § 1 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld) zijn van toepassing.
Daarnaast kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, een kandidaat of inschrijver die :
- bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
- niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
- niet in orde is met zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
- zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar inzake het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
De kandidaten of inschrijvers verklaren door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgronden bedoeld in §§ 1 en 2 van artikel 61 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren bevinden. De Universiteit Gent zal de toestand van de kandidaten of inschrijvers op dit vlak nagaan.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Vakbekwaamheid

De Universiteit Gent zal de technische bekwaamheid van de inschrijvers om de installatie uit te voeren beoordelen aan de hand van met name hun knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid. Concreet dient de inschrijver een lijst voor te leggen van de voornaamste gelijkaardige leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van leveringen voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier;
Uit deze lijst moet blijken dat de inschrijver minimum 3 gelijkaardige installaties heeft geplaatst, met een waarde van minimum 100.000 EUR excl. BTW per referentie.

Eventuele minimumeisen:

Uit deze lijst moet blijken dat de inschrijver minimum 3 gelijkaardige installaties heeft geplaatst, met een waarde van minimum 100.000 EUR excl. BTW per referentie.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!