Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst levering, installatie, indienststelling en onderhoud van een MRI toestel 1,5 Tesla en een CT toestel 64 sneden

raamovereenkomst voor de aanschaf van een MRI en CT
post 1. levering, installatie en indienstelling van een nieuw MRI toestel met 1,5 Tesla magneet.
post 2. weghalen en terugname van de bestaande MRI
post 3. huur, installatie en weer wegnemen van een vervangtoestel MRI tijdens de werkzaamheden onder punt 1 en 2
post 4. omniumonderhoudscontract voor het MRI toestel voor onbepaalde looptijd
post 5. levering, installatie en indienststelling van een CT-toestel 64 sneden binnen de 3 jaar na kennisgeving sluiting van de opdracht. De opdrachtgever zal de opportuniteit van deze aanschaf evalueren in functie van de groei van de ziekenhuisactiviteiten en de technologische evolutie.
post 6. omniumonderhoudscontract bij aanschaf van bovenvermeld CT-toestel en dit voor onbepaalde looptijd
Opmerking :
Voor post 1 en 5 wordt de aanschaf van een nieuw toestel beoogd. Demo of 2dehandstoestellen worden niet toegelaten. Dit geldt ook voor alle andere geleverde materialen die deel uitmaken van deze opdracht.

Publicatiedatum
13-07-2015
Deadline
28-08-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33115000 - Instrumentarium voor tomografie
33100000 - Medische apparatuur
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle vzw
Postadres
Ziekenhuislaan 100, 1500 Halle, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Karla Blieck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de btw overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (in België betreft dit attest 276C2).
* In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* De recentste balans, uittreksels uit de balans of jaarrekening indien de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd de bekendmaking van balansen voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

Eventuele minimumeisen:

Geen negatief eigen vermogen.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die gedurende de jaren 2013-2014-2015 werden verricht in België, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver dient ten minste drie referenties te kunnen voorleggen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!