Aankondiging van een opdracht

P4538: levering van een echografietoestel

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Referentie P4538: levering van een echografietoestel

Publicatiedatum
18-05-2015
Deadline
12-06-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33110000 - Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
UZ Leuven
Postadres
Herestraat 49, 3000 Leuven, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Dienst Materiaalbeheer
Ter attentie van
Annelies Michiels en/of Stine Perwez

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver bewijst zich niet in een geval van uitsluiting te bevinden door voorlegging van:
o Een verklaring op erewoord, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, waaruit blijkt dat de inschrijver niet definitief werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld of enig ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, noch dat deze zich in een situatie van belangenvermenging zoals bedoeld in artikelen 22 van het KB van 15 juli 2011 bevindt.
o Een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de inschrijvingen) attest van de Administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administratie
o een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de kandidaatstellingen) attest van de BTW Administratie, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administratie.
o Een origineel RSZ-attest dat aantoont dat de inschrijver in regel is met de RSZ tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal (te rekenen vanaf de opening van de kandidaatstellingen) voor het openen van de offertes.

Vakbekwaamheid

volgende documenten:
o aan de hand van een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van leveringen voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de inschrijver;
o aan de hand van monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de opdrachtgever;
o aan de hand van attesten die door als bevoegd erkende en geaccrediteerde instituten of diensten voor kwaliteitscontrole worden uitgereikt, waarin wordt vastgesteld dat duidelijk door referenties geïdentificeerde producten aan bepaalde specificaties of normen beantwoorden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!