Aankondiging van een opdracht

Leveren, installeren en in dienst stellen van een behandelingsplanningssysteem ten behoeve van de dienst radiotherapie

De levering, installatie en indienststelling van een uniform behandelingsplanningssysteem met de nodige hardware en licenties voor de dienst Radiotherapie van het UZ Gent, inclusief opleiding. De opdracht omvat ook functionele en technische ondersteuning na de indienststelling.

Publicatiedatum
18-05-2015
Deadline
06-07-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33150000 - Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
30196000 - Planningsystemen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres
De Pintelaan 185, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Maggelien De Smul

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Digiflow na opening van de offertes.
* De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt en waaruit blijkt dat hij niet in staat van faillissement verkeert en voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen en zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Economische en financiële draagkracht

* Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

De jaaromzet van de onderneming bedraagt minstens EUR 800.000.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.
* Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole.

Eventuele minimumeisen:

minimum 2 referenties van projecten met een gelijkaardige omvang. Bij voorkeur 1 referentie uit een universitair ziekenhuis. Contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) dienen te worden opgegeven.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!