Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor de studie, de levering en de plaatsing van trilling werende isolatie aan de sporen van het tramnet van de MIVB

Het voorwerp van de opdracht bestaat in de afsluiting van een raamovereenkomst voor de studie, de levering en de (verantwoordelijkheid voor) de plaatsing van trilling dempende matten. De begunstigde van de opdracht zal bijgevolg de verantwoordelijkheid over het geheel dragen.
De matten worden vervaardigd uit elastomeer en moeten onder en langsheen de sporen geplaatst worden.
De MIVB beoogt een J.I.T.-benadering (Just In Time), zowel voor de leveringen als voor de plaatsing.
Om de kwaliteit en de trilling dempende werking van de matten te bepalen, zullen de voorgestelde producten het voorwerp uitmaken van testen in een onafhankelijk laboratorium. Het resultaat van de testen zal vergeleken worden met de technische karakteristieken zoals bepaald in het bestek.
Onderhavige opdracht betreft een opdracht in 2 fasen:
1° De selectie van potentiële leveranciers (ondernemingen), door middel van onderhavige aankondiging. De ondernemingen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan deze opdracht, worden verzocht een kandidatuur in te dienen, door middel van een dossier dat de gevraagde informatie bevat, zoals beschreven in paragraaf III.2 (voorwaarden voor deelneming) van onderhavige aankondiging.
Op basis van de overgemaakte informatie in het dossier van kandidatuurstelling, wordt een selectie gemaakt van potentiële leveranciers.
2° De keuze van de beste offerte, op basis van het bestek, dat ten gepasten tijde en enkel aan de op basis van 1° hierboven geselecteerde kandidaten, zal overgemaakt worden.

Publicatiedatum
03-06-2015
Deadline
22-07-2015 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
33683000 - Schokdempmateriaal van rubber
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Procurement & Logistics Department
Ter attentie van
Pieter Geyskens

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een algemene voorstelling van de onderneming en van de groep waarin de onderneming haar activiteiten uitoefent. Deze voorstelling bevat o.a. het organisatieschema (organogram) van de onderneming, een beschrijving van haar activiteiten en haar gegevens alsook die van de contactpersoon binnen de onderneming.
2° Een formele verklaring dat de kandidaat-onderneming in staat is ofwel het Nederlands, ofwel het Frans, te gebruiken in al haar contacten met de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, etc.).
3° Voor de ondernemingen die hun exploitatiezetel in het buitenland hebben, de keuze van de taal waarin zij alle officiële documenten, uitgaande van de MIVB, wenst te ontvangen, zijnde ofwel het Nederlands, ofwel het Frans.
4° Een verklaring op erewoord waarmee de kandidaat onderneming bevestigt dat zij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals voorzien in de artikelen 66 tot 71 van het KB van 16/07/2012, en waarin de kandidaat bevestigt dat hij, op het ogenblik van de kandidatuurstelling, voldoet aan de voorwaarden die volgende attesten bewijzen:
(Opgelet: de hieronder vermelde documenten dienen in dit stadium niet meegestuurd te worden.)
- Een recent attest van de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel waaruit blijkt dat de kandidaat zich niet in een toestand bevindt van faillissement, of in een gelijkaardige situatie.
- Een recent uitreksel van het strafregister.
- Een recent attest van de administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de kandidaat voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van belastingen, conform artikel 68 van het KB van 16/07/2012.
- Een recent attest van de BTW-administratie waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is inzake belastingen.
- Een attest van de R.S.Z. dat bevestigt dat de onderneming in orde is wat betreft de betaling van haar bijdragen aan de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, conform artikel 67 van het KB van 16/07/2012.
Voor buitenlandse kandidaat ondernemingen, betreft het gelijkwaardige attesten, afgeleverd door de bevoegde overheden conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Voor Belgische ondernemingen kan de MIVB, via elektronische weg, de hierboven vermelde documenten opvragen.
Buitenlandse ondernemingen moeten aangeven via welke elektronische weg de overeenkomende documenten gratis door de MIVB kunnen worden bekomen, of deze documenten op eenvoudige vraag aan de MIVB overmaken.
De MIVB kan op elk moment van de procedure tot gunning van de overheidsopdracht, de juistheid van de verklaring op erewoord onderzoeken, en zal in elk geval de verklaring onderzoeken van de inschrijver van de best gerangschikte offerte, alvorens de opdracht te gunnen.
5° In het geval dat verschillende ondernemingen zich kandidaat stellen onder de vorm van een tijdelijke vereniging, moeten zij hun engagement bewijzen door middel van een officieel document en moeten alle leden van de tijdelijke vereniging samen beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden.

Economische en financiële draagkracht

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een verklaring op erewoord aangaande het totale zakencijfer gerealiseerd door de onderneming gedurende de laatste 3 boekjaren, alsook het aandeel binnen dit zakencijfer van de leveringen die het voorwerp uitmaken van onderhavige opdracht.
2° De laatste 2 neergelegde balansen en jaarrekeningen van de onderneming (inclusief de bijlagen, het rapport met de goedkeuring van de rekeningen door de bevoegde organen van de onderneming en door een extern controleorganisme) of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.
Belgische bedrijven dienen enkel hun BTW- of ondernemingsnummer op te geven, aangezien de MIVB op basis daarvan de rekeningen kan bekomen van de balanscentrale van de Nationale Bank van België.
3° Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.
4° Een kandidaat kan zich, in voorkomend geval en voor een welbepaalde opdracht, beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij aan de aanbestedende dienst aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de kandidaat-onderneming dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Deze entiteit zal zich moeten garant stellen voor alle engagementen die door de kandidaat gemaakt worden, en zal zich ertoe verbinden zijn volledige medewerking te verlenen en alle nodige middelen ter beschikking van de MIVB te stellen in het kader van onderhavige opdracht.

Vakbekwaamheid

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een lijst van de voornaamste soortgelijke prestaties die de kandidaat-onderneming gedurende de afgelopen vijf jaar heeft verricht.
Voor elke aangebrachte referentie zullen minimaal volgende gegevens moeten opgegeven worden:
- een beknopte beschrijving van het voorwerp van de opdracht, het volume, de begin- en einddatum van het contract en de gegevens van de klant waarvoor zij bestemd waren, alsook de naam, het telefoonnummer en het mailadres van een contactpersoon bij deze klant;
- een tevredenheidsattest, opgemaakt en ondertekend door de klant en met vermelding van diens naam.
2° Een beknopte beschrijving van het gebruikte kwaliteitszorgsysteem van de kandidaat, desgevallend aangevuld met normen en certificaten, alsook de kwaliteits- en levergaranties die door de kandidaat worden geboden en een beschrijving van de manier waarop niet-conformiteiten worden opgelost.
3° Een beschrijving van de politiek van de kandidaat betreffende milieubeheerssysteem en sociaal beleid.
a) Voor het milieubeleid: de normen ISO 14000, het Europese reglement EMAS (CE) n°761/2001 of eender welk ander certificaat en/of een beschrijving van de milieupolitiek van de kandidaat-onderneming.
b) Voor de sociale criteria, het sociaal label SA 8000 of eender welke andere certifiëring van een gelijkaardige benaderingswijze, of zelfs een verklaring op erewoord dat de kandidaat alle conventies die aan de basis lagen van het label SA 8000 respecteert.
4° Een formele verklaring dat de kandidaat, zonder speciale formaliteiten, het bezoek aanvaardt van een delegatie van de MIVB in zijn vestiging, teneinde zijn technische en logistieke mogelijkheden te kunnen beoordelen.
Het dossier van de kandidatuur moet gestructureerd worden volgens de volgorde zoals hierboven hernomen. Omwille van operationele redenen, behoudt MIBV zich het recht voor om kandidaturen, die deze vraag niet eerbiedigen. niet in overweging te nemen.
Het papieren dossier moet vrij zijn van plastiek en metaal, met uitzondering van de eventuele kaft, en beperkt blijven tot de gevraagde informatie.
Buiten de papieren versie wordt de inschrijver ertoe uitgenodigd ook een elektronische kandidatuur te bezorgen (geyskensp@mivb.irisnet.be – USB stick – CD Rom).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!