Aankondiging van een opdracht

Levering klein medisch materiaal

Levering klein medisch materiaal

Publicatiedatum
27-11-2015
Deadline
12-01-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Zorgbedrijf Roeselare
Postadres
Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
De heer Glenn Verbraeken

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 528768.28 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- Uittreksel uit het strafregister van de inschrijver (natuurlijke persoon ofwel rechtspersoon ofwel tijdelijke vereniging).
- Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Vakbekwaamheid

- Een referentielijst van gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht.

Eventuele minimumeisen:

5 referenties bijvoorkeur aan gelijkaardige organisaties (vermelding van bedrag, datum, organisatie/bedrijf en contactpersoon) waarvan 2 referenties waarbij het bedrag op jaarbasis per referentie hoger of gelijk is aan 10.000 EUR.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!