Aankondiging van een opdracht

LEVERING, INSTALLATIE EN INDIENSTSTELLING VAN CT SCANNER VOOR DIENST RADIOLOGIE

Aankoop ter installatie van een tweede CT-scan op de dienst radiologie in de campus Wilgenstraat.
Als gevolg van de reshuffeling van onder meer intensieve diensten en spoedgevallen zal er een toename zijn van het aantal urgente onderzoeken op de dienst radiologie in de Wilgenstraat. De aankoop van dit nieuwe toestel moet de verdere goede dienstverlening garanderen naar verwijzende geneesheren en patiënten. Bij verhuis van Wilgenstraat naar de nieuwbouw in Oekene zal dit CT-toestel worden verhuisd naar de dienst radiologie in de Campus Brugsesteenweg en wordt het bestaande CT-toestel (Siemens Somatom Sensation 64) overgenomen en afgebroken.

Publicatiedatum
26-06-2015
Deadline
11-08-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33110000 - Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Delta vzw
Postadres
Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

EUR 1.496.100,00 incl. BTW

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

5 installaties in de laatste 3 jaar in de Benelux.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!