Aankondiging van een opdracht

Zelfcontrolemateriaal voor diabetesconventie ZNA

Zelfcontrolemateriaal voor diabetesconventie ZNA

Publicatiedatum
22-05-2015
Deadline
07-07-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33124131 - Reageerstrips
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer Koenraad Van Cleemput

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Boven Europese drempel

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

(1) Een verklaring op erewoord waarin de kandidaat vermeldt dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt als bedoeld zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Teneinde de juistheid van de verklaring op erewoord na te gaan, behoudt de aanbestedende overheid zich daarenboven het recht voor om, vóór de toewijzing van de opdracht, de inschrijver te verzoeken de volgende documenten voor te leggen:
- een BTW-verklaring;
- een attest van de Directe belastingen;
- een RSZ-attest, gelijkwaardig attest voor buitenlandse inschrijvers

Economische en financiële draagkracht

/

Eventuele minimumeisen:

(1) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
(2) Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.
(3) Bewijs van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag.

Vakbekwaamheid

/

Eventuele minimumeisen:

(1) De inschrijver geeft vergelijkbare referenties met andere bestaande conventies aan.
(2) De loten moet beschik- en leverbaar zijn op de Belgische markt binnen de 48u.
(3) De inschrijver dient in het bezit te zijn van certificaten of gelijkwaardige bewijzen betreffende kwaliteit bedrijfsvoering (vb ISO norm 9001).
(4) De inschrijver dient te beschikken over een R&D afdeling.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!