Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop van milieuvriendelijke hygienisbehoeften (wc-papieren, handenpapieren) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Aankoop van milieuvriendelijke hygienisbehoeften (wc-papieren, handenpapieren)

Publicatiedatum
07-05-2015
Deadline
02-06-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33760000 - Toiletpapier, zakdoekjes, handdoeken en servetten
33763000 - Papieren handdoeken
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Brussel
Postadres
Hoogstraat 298a, 1000 Brussel, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Het geheel van deze bepalingen met betrekking tot het toegangsrecht is van toepassing op dezelfde manier ten opzichte van de entiteit(en) waarop de inschrijver een beroep doet (de onderopdrachtnemer(s) wanneer de draagkracht van deze entiteit(en) beslissend is voor de selectie van de inschrijver).
Door in te schrijven op deze raamovereenkomst verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Arbeider in illegaal verblijf
In navolging van artikel 20 §1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, zal in principe uitgesloten worden van toegang tot de raamovereenkomst en de daarop gebaseerde opdrachten, in om het even welk stadium van de procedure, iedere inschrijver voor dewelke werd vastgesteld dat hij, als werkgever, onderdanen van derde landen tewerkgesteld heeft die illegaal in het rijk verblijven in de zin van de wet van 11 februari 2013, tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. De uitsluiting van de deelname aan raamovereenkomsten en overheidsopdrachten geldt voor een duur die tot vijf jaar kan gaan.
Door het loutere feit van deel te nemen aan de procedure tot plaatsing van de raamovereenkomst, bevestigt de inschrijver op eer dat hij, als werkgever, geen onderdanen van derde landen die illegaal in het rijk verblijven, tewerkstelt of zal tewerkstellen, in de zin van de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
Sociale of fiscale schulden
*In toepassing van artikelen 60 en 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, is de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, niet verplicht om een RSZ attest aan zijn offerte toe te voegen. Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. De aanbestedende
overheid zal deze informatie zelf opvragen per elektronische middel via Digiflow /télémarc.
De inschrijver die personeel tewerkstelt dat afhangt van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest, afgeleverd door de bevoegde overheid, dat certificeert dat, overeenkomstig rekening afgesloten ten laatste op de uiterste datum van ontvangst van de offertes, hij in regel is op deze datum met zijn verplichtingen betreffende het betalen van de sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
* In toepassing van artikelen 60 en 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 moet de inschrijver bij zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de
offertes. Voor een Belgische inschrijver is het attest door FOD Financiën afgeleverd en zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid geraadpleegd worden per elektronische middel via Digiflow
/télémarc.
Iedere inschrijver die sociale of fiscale schulden heeft hoger dan 3000 euro zal in orde bevonden worden indien hij, alvorens de beslissing over de selectie van de inschrijvers of de gunning van de raamovereenkomst wordt genomen, al naargelang, aantoont dat hij, op het einde van de fiscale periode bedoeld in het eerste lid, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1°, van de wet of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2°, van de wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn enwaarvan het bedrag op 3.000 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige afbetaling van zijn beroepsmatige fiscale schulden. Te dien einde is de inschrijver er toe gehouden om rechtstreeks bij zijn offerte het bewijs van dergelijke schuldvorderingen te voegen, daar de aanbestedende overheid geen enkele verplichting heeft om deze bewijzen op te vragen in geval van vaststelling van sociale of fiscale schulden.
Andere uitsluitingsgevallen
*De inschrijver voegt bij zijn offerte een uittreksel van het strafregister toe, afgeleverd binnen een termijn van 12 maanden voorafgaand aan de datum van opening van de offertes, of een gelijkwaardig document afgeleverd door een juridische autoriteit van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat de betrokken inschrijver
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een
misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
* Bovendien zal de aanbestedende overheid er zich van vergewissen dat de inschrijver :
- in beroepszaken geen ernstige fout begaan heeft, naar behoren vastgesteld door ieder middel dat de aanbestedende overheid zal kunnen rechtvaardigen.

Vakbekwaamheid

De fabrikant van de voorgestelde leveringen zal over een milieucertificaat moeten beschikken. De inschrijver zal het bewijs van deze certificering moeten leveren.

Eventuele minimumeisen:

EMAS, ISO 14001, of andere bewijzen van gelijkwaardige maatregelen van milieubeheer.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!