Aankondiging van een opdracht

Aankopen medisch materiaal voor ziekenwagen

Voorwerp van deze leveringen: Aankopen medisch materiaal ziekenwagen.

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

-Perceel 1: Medisch verbruiksmateriaal

-Perceel 2: Medisch materiaal luchtwegzorg en reanimatie

-Perceel 3: Immobilisatiemateriaal

Plaats van levering: Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant (8 posten)

-Aarschot, Boudewijnlaan 4, 3200 Aarschot

-Diest, Schaluinstraat 2, 3290 Diest

-Haacht, Provinciesteenweg 34, 3150 Haacht (Wespelaar)

-Landen, Attenhovenstraat 47, 3400 Landen

-Leuven, Terbankstraat 20, 3001 Leuven (Heverlee)

-Overijse, Schavei 77, 3090 Overijse

-Scherpenheuvel-Zichem, Prattenborgstraat 14b, 3270 Scherpenheuvel-Zichem

-Tienen, Diestsesteenweg 360, 3300 Tienen

Momenteel hebben enkel de posten Tienen, Leuven, Landen en Overijse een ziekenwagen. Bij aanvang van de opdracht zal enkel aan die posten geleverd worden. Dit kan gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigen. Deze wijziging kan geen aanleiding geven tot prijsherzieningen of bijkomende kosten.

Publicatiedatum
03-09-2015
Deadline
29-09-2015 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant
Postadres
Terbankstraat 20, 3001 Heverlee, BE
Ter attentie van
Valerie Van den Broek

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:

Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria)

Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in één van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden.

- niet veroordeeld zijn voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld

- niet in staat van faillissement of vereffening zijn;

- geen aangifte van faillissement gedaan hebben of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig hebben;

- niet veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;

- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout begaan hebben;

- in orde zijn met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;

- in orde zijn met de betaling van belastingen

- zich niet schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen

De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken.

Daartoe zal de aanbestedende overheid de inlichtingen of documenten, die zij kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan bekomen, opvragen.

Gelieve het onderstaande attest reeds bij de offerte te voegen:

-een recent uittreksel uit het strafregister op naam van de firma (max. 6 maanden oud)

Economische en financiële draagkracht

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

Attest van de verzekeringsmaatschappij waaruit de gevraagde verzekering blijkt.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

Minimum 5 referenties

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!