Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen, indienstname en onderhoud van reinigings- en desinfectietoestellen en sttomsterilisatoren met toebehoren voor de afdeling centrale sterilisatie van het AZ Sint-Jozef te Malle

Raamovereenkomst voor de te vervangen toestellen (verwacht tijdens de volgende 4 jaar)
3 autoclaven
2 doorgeefwashers
1 parkeermeubel
alle nodige karren (belading en transport)
koppeling T-doc of overschakeling naar eigen systeem met overname van alle huidige gegevens
Onderhoud van de toestellen voor een periode van 10 jaar
Validatie

Publicatiedatum
08-12-2015
Deadline
26-01-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33191000 - Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw An Desmet

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Vermoedelijke hoeveelheid toestellen: 3 autoclaven 2 doorgeefwashers alle toebehoren

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen – attest RSZ;
- in orde is met de betaling van belastingen – attest fiscale schulden;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet van de bedrijfsactiviteit, specifiek over het leveren, plaatsen en in dienst stellen van stoomsterilisatoren en reinigings- en desinfectietoestellen over de laatste drie beschikbare boekjaren in België, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. De totale omzet (gelijkaardig aan de opdracht) bedraagt minstens 500.000EURO. Deze omzetverklaring kan geschieden onder de vorm van een jaarverslag (inclusief attest van de laatste drie beschikbare boekjaren) goedgekeurd door een erkend bedrijfsrevisor, doch bij voorkeur door een opgave van enkel de omzetcijfers op jaarbasis, getekend door de gevolmachtigde inschrijver.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen identiek aan het voorwerp van de opdracht die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
De inschrijver geeft bovendien minstens één Nederlandstalige referentie waar de koppeling van de aangeboden toestellen met onze huidige traceersoftware gerealiseerd werd.
De inschrijver geeft een overzicht van eigen mensen of onderaannemers die zullen ingezet worden om de ICT koppeling te realiseren.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!