Aankondiging van een opdracht

Algemene en lokale anesthetica

Algemene en lokale anesthetica

Publicatiedatum
10-12-2015
Deadline
01-02-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33661100 - Anesthetica
33661200 - Analgetica/pijnstillers
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Damiaan (algemeen)
Postadres
Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 1975012.22 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Attest van in orde zijn met betaling van de btw belasting
* Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

Eventuele minimumeisen:

Positief eigen vermogen + positieve bankverklaring.

Vakbekwaamheid

* Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen en hun waarde die de inschrijver gedurende de laatste drie jaar heeft verricht in BELGIË per ingeschreven perceel. Bij een waarde boven de 175.000 EUR /jaar moet niet in detail worden getreden en volstaat het te vermelden >175.000 EUR /jaar.
* Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking alsook bewaring, distributie en levering.
* Een geldig ISO certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van bewaring, distributie en levering door de transporteur.
* De inschrijver waarborgt de kwaliteit van de levering en is verantwoordelijk voor de goed staat van de levering tot de in onvangstname van de goederen door AZ Damiaan.

Eventuele minimumeisen:

Bewijs van registratie bij het FAGG.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!