Aankondiging van een opdracht

Phacotoestel + (semi)-dispossables

Perceel 1: Phacotoestel + handvaten + oh-contract + custompacks
Perceel 2: Oospoelvloeistof

Publicatiedatum
25-09-2015
Deadline
05-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
A.Z. Vesalius
Postadres
Hazelereik 51, 3700 Tongeren, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Stefanie Tilkin

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

1

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Vakbekwaamheid

Een referentielijst van de afgelopen 2 jaren (te starten vanaf juni 2013) waarin het volgende is opgenomen:
- de instelling (binnen Europa) waaraan het toestel geleverd is
- het type toestel (dat identiek dient te zijn aan (of op zijn minst de voorloper is van) het toestel dat binnen de offerte wordt aangeboden) dat aan de betreffende instelling (binnen Europa) geleverd is.

Eventuele minimumeisen:

Deze lijst bevat minstens 4 referenties.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!