Aankondiging van een opdracht

Aankoop van een high-end C-boog met vasculaire module

MOBIELE C-BOOG GESCHIKT VOOR ORTHOPEDISCHE EN VASCULAIRE PROCEDURES

Publicatiedatum
15-05-2015
Deadline
23-06-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
33111000 - Röntgenapparatuur
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sint-Franciskusziekenhuis
Postadres
P. Paquaylaan 129, 3550 Heusden-Zolder, BE
Contactpunt(en)
De heer Christophe Snoeks

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren (2014-2013-2012)
Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag
De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financie?le situatie blijkt. Hierbij geldt als enige minimumvereiste dat het Eigen Vermogen van de onderneming niet negatief mag zijn in méér dan 1 van de 3 opgevraagde recentste jaarrekeningen.
Minimumeisen: Geen negatief eigen vermogen.

Vakbekwaamheid

Drie gelijkaardige leveringen in het vorige boekjaar op Belgisch grondgebied

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!