Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop, levering en indienststelling van defibrillatoren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Deze opdracht omvat de levering, plaatsing en indienststelling van volgende toestellen:
Alle hard- en software en ander randmaterieel, nodig om het geheel in zijn opgelegde omgeving te doen functioneren, is voor de volledige verantwoordelijkheid en voor rekening van de inschrijver.
2 ALS (Advanced Life Support) defibrillatoren:
*) 1 voor MUG-dienst van campus Aalst
*) 1 voor de PIT-dienst van campus Asse
3 Automated External Defibrillators (hierna genoemd AED's) voor campus Ninove:
*) gelijkvloers
*) tweede verdieping
*) derde verdieping
2 AED's voor campus Aalst:
*) locatie X+4
*) locatie X+2
In het kader van een toekomstige raamovereenkomst voor 4 jaar is dit een vermoedelijke bestelhoeveelheid en bestaat de mogelijkheid dat later bijkomende toestellen worden aangekocht.

Publicatiedatum
11-08-2015
Deadline
11-09-2015 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
33182100 - Defibrillator
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Postadres
Moorselbaan 164, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Charlotte Bontinck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Eventuele minimumeisen:

Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,5.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste projecten van soortgelijke omvang die gedurende de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd in ziekenhuizen, met vermelding van naam ziekenhuis, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Aanleveren kopie (in het Nederlands) van EG Verklaring van Overeenstemming met volgende gegevens:
- Firmanaam en volledig adres van de fabrikant en, in voorkomend geval, diens gemachtigde
- Productidentificatie (naam, de functie, het model, het type, het serienummer en de handelsbenaming en alle relevante aanvullende informatie)
- de richtlijnen die zijn nageleefd en in voorkomende geval de geharmoniseerde normen of andere gehanteerde technische normen en specificaties
- in voorkomend geval naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen; deze persoon moet in de Gemeenschap gevestigd zijn
- in voorkomend geval naam, adres en identificatienummer van de aangemelde instantie
- identiteit en handtekening van degene die gemachtigd is om namens de fabrikant of diens gemachtigde de verklaring op te stellen
- de datum waarop de verklaring is afgegeven
* De certificaten van volgende normen en richtlijnen dienen te worden bijgevoegd bij de offerte:
EN 60601-1-2 Medische elektrische toestellen
EN 60601-2-4 Externe defibrillatoren
EN 1789 Medische voertuigen en hun uitrusting
ERC richtlijnen reanimatie
* Het toestel moet een goed zichtbare CE-markering dragen.

Eventuele minimumeisen:

* Aanleveren van een referentielijst.
* Aanleveren van afdruk van de verklaring.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!