Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst : aankoop van reinigingsproducten en reinigingsmiddelen

Raamovereenkomst : aankoop van reinigingsproducten en reinigingsmiddelen

Publicatiedatum
24-08-2015
Deadline
09-10-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
39831210 - Detergentia voor vaatwasmachines
33741100 - Handenreiniger
39830000 - Reinigingsmiddelen
39831240 - Samengestelde reinigingsmiddelen
39831300 - Vloerenreinigers
48331000 - Software voor projectmanagement
48421000 - Software voor faciliteitenbeheer
90911200 - Reiniging van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Jessa Ziekenhuis
Postadres
Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Chantal Stas

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

498166.51 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Het niet meesturen van de berekening van de meetstaten voor perceel 1,2,3 en 4 leidt tot uitsluiting.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

de omzet in de producten per perceel bedraagt in elk van de laatste 3 boekjaren minstens 5 keer zoveel als het bedrag van de offerte per perceel, omgerekend per jaar

Vakbekwaamheid

De inschrijver moet het bewijs leveren van de voor deze opdracht noodzakelijke logistieke en technische bekwaamheid en zijn ervaring met grootschalige leveringen aan bedrijven in de zorgsector.
De technische bekwaamheid van de inschrijver moet op volgende manieren worden bewezen, afhankelijk van de aard, de hoeveelheid en het gebruik van de te leveren producten:
1° door middel van een lijst met referenties van minimum 3 klanten (projecten) die een gelijkwaardige overeenkomst hebben met de inschrijver, met een vergelijkbare omzet per perceel
• het bedrag van de opdracht;
• periode;
• omschrijving en inhoud van de opdracht;
• vermeld naam, telefoon en emailadres van de contactpersoon bij de opdrachtgever.
2° door de beschrijving van de technische uitrusting van de onderneming, de maatregelen die zij treft om kwaliteit te waarborgen.
3° door een beschrijving van de personeelsgroep die instaat voor de bijscholing, opleiding van schoonmaakpersoneel en technisch advies, alsook opgave van hun ervaring.
4° door een beschrijving van de personeelsgroep die verantwoordelijke is van de technische dienst voor deze opdracht en de technici, die ter beschikking zijn voor technische interventies, preventieve service en installaties van doseerapparatuur.
1) De verantwoordelijke beschikt over minimaal een technisch A2-diploma of gelijkwaardig.
2) De technici beschikken over een geldig opleidingscertificaat omtrent werken aan of in de omgeving van elektrische installaties en een geldig diploma of certificaat B-VCA-opleiding (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) rond risicobeheersing tijdens het werk en leren ongevallen vermijden.
5° De technische productfiche in het Nederlands van elk aangeboden producten waarbij de dosering gefluoriseerd is conform zijn offerte.

Eventuele minimumeisen:

Enkel inschrijvers met een gelijkwaardige omzet per perceel worden weerhouden voor de test en verder opvolging

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!