Aankondiging van een opdracht

Referentie P4609 tem P4611: kleuringen pathologische ontleedkunde (3 loten)

Raamovereenkomst voor leveringen via open offerteaanvraag.
Kleuringen voor pathologische ontleedkunde (3 loten)
Referentie P4609-lot 1: ter beschikking stellen van toestellen en levering van bijhorende reagentia/consumables voor het uitvoeren van immuunhistochemische kleuringen en in situ hybridisatie
Referentie P4610-lot 2: ter beschikking stellen van toestellen en levering van bijhorende reagentia/consumables voor het uitvoeren van hemaluin-eosine kleuringen
Referentie P4611-lot 3: ter beschikking stellen van toestellen en levering van bijhorende reagentia/consumables voor het uitvoeren van speciale kleuringen.

Publicatiedatum
04-08-2015
Deadline
28-09-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33910000 - Instrumenten en benodigdheden voor pathologie/sectie
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
UZ Leuven
Postadres
Herestraat 49, 3000 Leuven, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Dienst materiaalbeheer
Ter attentie van
Annelies Michiels en/of Stine Perwez

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver bewijst zich niet in een geval van uitsluiting te bevinden door voorlegging van:
- Een verklaring op erewoord, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, waaruit blijkt dat de inschrijver niet definitief werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld of enig ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, noch dat deze zich in een situatie van belangenvermenging zoals bedoeld in artikelen 22 van het KB van 15 juli 2011 bevindt. Cf. bijlage bij dit lastenboek.
- Een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de Administratie der Directe Belastingen en een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de BTW-Administratie, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administraties.
- Een origineel RSZ-attest dat aantoont dat de inschrijver in regel is met de RSZ tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal (te rekenen vanaf de opening van de offertes) voor het openen van de offertes.
- Bovendien voegt elke gemachtigde bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht. Hij (zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt.

Vakbekwaamheid

- De inschrijver zal gelijkaardige projecten dewelke zijn uitgevoerd tussen 2010-2015, oplijsten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!